Czwartek, 23 lutego 2017 Temp. max: 8 °C
Temp. min: 5 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1013.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Polikarp, Izabela, Roma
Szukaj:

Konkursy Urzędu Miasta

 

Otwarte konkursy ofert na zlecanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) zlecanie zadań miasta, mieszczących się w ustawowo określonej sferze zadań publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie

 1. Organizacje pozarządowe.
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego.
 4. Spółdzielnie socjalne. 

 

Terminy ogłaszania konkursów ofert

 1. Podstawowy otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych ogłaszany jest po upływie 14 dni od przyjęcia przez Radę Miasta Nowego Sącza Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który obowiązywał będzie w danym roku budżetowym, którego dotyczy konkurs ofert. Termin ten przypada zwykle na przełom listopada i grudnia roku poprzedniego.
   
 2. Konkursy uzupełniające ogłaszane są w trakcie danego roku budżetowego w przypadku gdy:
 • Środki przeznaczone na zlecanie podmiotom sektora społecznego realizacji zadań publicznych nie zostaną rozdysponowane w konkursie podstawowym;
   
 • Zostanie złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 12 ustawy – z własnej inicjatywy podmiotu wnioskującego. 

 

Wymogi dotyczące oferty

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu, w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza na Dzienniku Podawczym (Ratusz – pok. 9) lub przesłanie oferty adres korespondencyjny Urzędu: 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 (liczy się data wpływu na Dziennik Podawczy) z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT”.
   
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  Formularz oferty udostępniony jest w dziale „Dokumenty konkursowe”.

Wydziały odpowiedzialne merytorycznie za poszczególne obszary współpracy

Obszar współpracy Wydział Pracownik merytoryczny
Oświata i wychowanie Wydział Edukacji Monika Malik
0-18 44-86-563
Upowszechnianie kultury Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Małgorzata Szewczyk
0-18 44-86-772
Ochrona zdrowia Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Magdalena Krzebiot
0-18 44-86-783
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii  Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Agnieszka Szeliga
0-18 44-86-787 
Kultura fizyczna Wydział Kultury Sportu Komunikacji Społecznej i Promocji Marcin Karcz
0-18 44-86-775 
Turystyka  Wydział Kultury Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Urszula Górka
0-18 44-86-774
 Przeciwdziałanie bezrobociu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej  Urszula Kożuch
0-18 44-86-785 
Pomoc społeczna  Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Anna Michalak
0-18 44-86-790
Ekologia i ochrona przyrody Wydział Gospodarki Komunalnej

       Karolina Tokarska
         0-18 415-65-75

   Renata Połomska-Kwarciak

         0-18 448-67-51

Wzmocnienie sektora pozarządowego Kancelaria

     Mariola Pękala-Piekarska

         0-18 449-07-05