Czwartek, 22 czerwca 2017 Imieniny obchodzą: Paulina, Tomasz, Agenor
Szukaj:

 XLII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 27 czerwca 2017 r.,

o godz. 1500 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego


 

 Porządek obrad Sesji RM - 27 czerwca 2017 r.:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Miasta.

 5. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 418.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 - druk nr 419.

 8. Przedstawienie:

  a) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2016 rok.
  b) sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016.
  c) Uchwały Nr SO.IX/423/55/17 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r., w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2016 rok.
  d) informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza.
  e) stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miasta do sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2016 rok oraz udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.
  f) Uchwały Nr SO.IX/424/43/17 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 2 czerwca 2017 r., w sprawie: opinii o wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2016 rok - druk nr 420.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2016 rok - druk nr 411.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - druk nr 413.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2017 roku - druk nr 414.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020" - druk nr 415.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 416.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 417.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - druk nr 412.

 17. Interpelacje i zapytania radnych.

 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 19. Wolne wnioski radnych.

 20. Oświadczenia radnych i Prezydenta.

 21. Zamknięcie Sesji. 


   

Następna Sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 25 lipca 2017 r.