Sobota, 23 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Polikarp, Izabela, Roma
Szukaj:

 


IX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 26 lutego 2019 r., 
o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie


 

Porządek obrad Sesji RM - 26 luty 2019 r.

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad VI, VII i VIII Sesji Rady Miasta.

 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza - druk nr 87.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 89.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 90.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/408/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie powierzenia NOVA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu zadania w zakresie pozbywania się zebranych od mieszkańców miasta Nowego Sącza z terenu ich nieruchomości nieczystości ciekłych - druk nr 79.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/642/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r., w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie "Lokalny Program Osłonowy" dla osób, które ponoszą zwiększone koszty w związku z przejęciem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zgromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych- druk nr 80.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 81.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 82.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmienionej Uchwałą Nr LX/653/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. - druk nr 83.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2019 - druk nr 84.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2019 - 2022 - druk nr 85.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2019 roku - druk nr 86.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 88.

  - załącznik Nr 1.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie pozyskania nowych źródeł finansowania działalności Miejskiego Klubu Sportowego "SANDECJA" S.A. - druk nr 91.

 19. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

 20. Zamknięcie Sesji.