Środa, 22 listopada 2017 Imieniny obchodzą: Cecylia, Marek
Szukaj:

 


XLVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 21 listopada 2017 r., o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie 

II część XLVIII Sesji RM odbędzie się w środę, 29 listopada 2017 r., o godz. 15.00  


 

 Porządek obrad Sesji RM - 21 listopada 2017 r.:

  

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLV, XLVI i XLVII Sesji Rady Miasta.

 5. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Informacja o stanie środowiska na terenie miasta Nowego Sącza w 2016 roku.

 7. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Nowego Sącza za lata 2014 - 2016.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza - druk nr 503.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 488.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 500.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 501.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 502.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza - druk nr 486.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 496.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 - druk nr 497.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 490.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza - druk nr 493.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - druk nr 489.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz - druk nr 491.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście" - druk nr 492.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody - druk nr 494.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 495.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 498.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 499.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmian Statutu Miasta Nowego Sącza - druk nr 487.

 26. Interpelacje i zapytania radnych.

 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 28. Wolne wnioski radnych.

 29. Oświadczenia radnych i Prezydenta.

 30. Zamknięcie Sesji.

   


   

Następna "robocza" Sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 12 grudnia 2017 r.