Piątek, 31 marca 2017 Temp. max: 18 °C
Temp. min: 5 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1025.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Beniamin, Gwidon
Szukaj:

 XXXVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 21 marca 2017 r.,

o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego


 

 Porządek obrad Sesji RM - 21 marca 2017 r.:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta.

 5. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Roczne sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego w 2016 roku.

 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Nowego Sącza za rok 2016.

 9. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Nowego Sącza za rok 2016.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 384.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 - druk nr 385.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz - druk nr 369.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. - druk nr 370.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia - druk nr 371.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz - druk nr 372.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - druk nr 382.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu - druk nr 383.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. - druk nr 386.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - druk nr 387.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Nowego Sącza - druk nr 363.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Nowego Sącza - druk nr 373.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Nowy Sącz - druk nr 374.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 375.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 376.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 377.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 378.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 379.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 380
 29. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 381.
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 32. Wolne wnioski radnych.
 33. Oświadczenia radnych i Prezydenta.
 34. Zamknięcie Sesji.

 


   

Następna Sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 25 kwietnia 2017 r.