Czwartek, 25 kwietnia 2019 Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Elwira
Szukaj:

 


 XII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia 2019 r., 
o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie


 

Porządek obrad Sesji RM - 16 kwietnia 2019 r. 

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miasta.

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 129.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 130.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 126.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 127.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty - druk nr 124, autopoprawka

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLI/484/2005 z dnia 25 lutego 2005 r., w sprawie przekazania skarg do załatwienia - druk nr 128.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 125.

13. "Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2020" - sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2018.

14. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.

15. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku "Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015 - 2020 w mieście Nowy Sącz".

16. Sprawozdanie z działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2018 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

17. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020".

18. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2016 - 2022".

19. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku "Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2018".

20. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

21. Zamknięcie Sesji.

 


 XI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 26 marca 2019 r., 
o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie


 

Porządek obrad Sesji RM - 26 marca 2019 r. 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad IX i X Sesji Rady Miasta.

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na obszarze miasta Nowego Sącza - druk nr 118.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 119.

8. Roczne sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowym Sączu za rok 2018.

11. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Nowego Sącza za rok 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 120.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 121.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przebiegu preferowanego wariantu projektowanej drogi krajowej dla zadania pn. "Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz" na terenie Miasta Nowego Sącza - druk nr 122.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. - druk nr 104.

16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych w Nowym Sączu - druk nr 105.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej - druk nr 106.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2019 roku - druk nr 107.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza - druk nr 108.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu poprzez zmianę jego siedziby - druk nr 109.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza, od dnia 1 września 2019 roku - druk nr 110.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 111.

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego zlokalizowanego przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu - druk nr 112.

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego zlokalizowanego w Lesie Falkowskim w Nowym Sączu - druk nr 113.

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - buka zwyczajnego zlokalizowanego w Lesie Falkowskim w Nowym Sączu - druk nr 114.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 r., w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat - druk nr 115.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa - druk nr 116.

28. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 117.

29. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

30. Zamknięcie Sesji.

 


 X Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się w środę, 13 marca 2019 r., 
o godz. 16:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie


 

Porządek obrad Sesji RM - 13 marca 2019 r.

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie określenia zasad współpracy w celu umożliwienia realizacji inwestycji pn. "Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu" - druk nr 103.

 4. Zamknięcie Sesji.

 


IX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 26 lutego 2019 r., 
o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie


 

Porządek obrad Sesji RM - 26 luty 2019 r.

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad VI, VII i VIII Sesji Rady Miasta.

 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza - druk nr 87.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 89.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 90.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/408/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie powierzenia NOVA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu zadania w zakresie pozbywania się zebranych od mieszkańców miasta Nowego Sącza z terenu ich nieruchomości nieczystości ciekłych - druk nr 79.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/642/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r., w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie "Lokalny Program Osłonowy" dla osób, które ponoszą zwiększone koszty w związku z przejęciem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zgromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych- druk nr 80.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 81.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 82.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmienionej Uchwałą Nr LX/653/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. - druk nr 83.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2019 - druk nr 84.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2019 - 2022 - druk nr 85.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2019 roku - druk nr 86.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 88.

  - załącznik Nr 1.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie pozyskania nowych źródeł finansowania działalności Miejskiego Klubu Sportowego "SANDECJA" S.A. - druk nr 91.

 19. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

 20. Zamknięcie Sesji.