Sobota, 20 października 2018 Imieniny obchodzą: Małgorzata, Wiktor, Ignacy
Szukaj:

 


LX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 16 października 2018 r., o godz. 15:00
w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie


 

 Porządek obrad Sesji RM - 16 października 2018 r.:

  

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Wręczenie wyróżnienia "Samorządowiec 20-lecia" Panu R. Nowakowi - Prezydentowi Miasta Nowego Sącza przyznanego przez Związek Powiatów Polskich.

 3. Wręczenie Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Ryszardowi Miłkowi.

 4. Wręczenie Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Wacławowi Jagielskiemu.

 5. Wręczenie Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Stanisławowi Strączkowi.

  Przerwa.

 6. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 7. Wnioski o zmianę porządku obrad.

 8. Przyjęcie protokołu z obrad LIX Sesji Rady Miasta.

 9. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji.

 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny tj. 2017/2018, w jednostkach, dla których Miasto Nowy Sącz jest organem prowadzącym.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 650.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza - druk nr 665.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 661.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. - druk nr 662.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47" - druk nr 648.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza" - druk nr 649.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aglomeracji Nowy Sącz- druk nr 651.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - druk nr 659.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r., w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat - druk nr 660.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 652.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 663.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 653.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 654.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 655.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 656.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 657.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 658.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 664.

 29. Interpelacje i zapytania radnych.

 30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 31. Wolne wnioski radnych.

 32. Oświadczenia radnych i Prezydenta.

 33. Zamknięcie Sesji.

   


 

Następna, Sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 6 listopada 2018 r.