Wtorek, 19 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald
Szukaj:

 


LVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 29 maja 2018 r., o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie


 

 Porządek obrad Sesji RM - 29 maja 2018 r.:

  

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Wręczenie Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Joannie Wituszyńskiej.

  Przerwa.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Wnioski o zmianę porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Miasta.

 6. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji.

 7. Przykłady dobrych praktyk w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych w szkołach.

 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 597.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 605.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. - druk nr 606.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. - druk nr 603.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Łącko zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia - druk nr 599.

 14. Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Łukowica zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia - druk nr 600.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza - druk nr 598.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 601.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 604.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - druk nr 607.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych - druk nr 608.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza - druk nr 602.

  a) sprawozdanie Komisji Statutowo - Prawnej z prac nad zmianami do Statutu Miasta Nowego Sącza.

  b) debata nad Sprawozdaniem Komisji Statutowo - Prawnej z prac nad zmianami do Statutu Miasta Nowego Sącza.

 21. Interpelacje i zapytania radnych.

 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 23. Wolne wnioski radnych.

 24. Oświadczenia radnych i Prezydenta.

 25. Zamknięcie Sesji.

 26.   


 

Następna, Sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 26 czerwca 2018 r.