Niedziela, 22 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia
Szukaj:

 


LIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 24 kwietnia 2018 r., o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie

 


 

 Porządek obrad Sesji RM - 24 kwietnia 2018 r.:

  

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Wręczenie Tarcz Herbowych "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Bogusławowi Popiela; Panu Henrykowi Popiela; Panu Rafałowi Popiela.

  Przerwa.

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Wnioski o zmianę porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Miasta.

 6. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 592.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 593.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych - druk nr 583.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 587.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. - druk nr 588.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz - druk nr 577.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/552/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2018 r., w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2018 roku - druk nr 578.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy  Michała Siedleckiego w Nowym Sączu - druk nr 579.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 12" - druk nr 580.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 14" - druk nr 581.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 54" - druk nr 582.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna - druk nr 584.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 585.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 586.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania placowi rekreacyjnemu mieszczącemu się przy ul. Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu imienia Stanisława Janisza - druk nr 591.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy nowemu rondu imienia Księdza Infułata dr. Władysława Lesiaka - druk nr 589.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli dotyczącej nadania nazwy nowemu rondu imienia Księdza Infułata dr. Władysława Lesiaka - druk nr 590.

 24. "Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2020" - sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2017.

 25. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017.

 26. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku "Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015 - 2020 w mieście Nowy Sącz".

 27. Sprawozdanie z działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2017 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

 28. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020".

 29. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2022"

 30. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku "Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2018".

 31. Interpelacje i zapytania radnych.

 32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 33. Wolne wnioski radnych.

 34. Oświadczenia radnych i Prezydenta.

 35. Zamknięcie Sesji.


 

Następna, Sesja Rady Miasta planowana jest na dzień 29 maja 2018 r.