Piątek, 25 maja 2018 Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
Szukaj:

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sączo g ł a s z a
nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Zespołu Organizacji Służby, Kontroli oraz Szkolenia w Komendzie Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 

 1. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które:
 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy.
 4. Posiadają wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne.
 5. Są sprawne pod względem fizycznym i psychicznym.
 6. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 7. Posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym potwierdzony orzeczeniem lekarskim, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań (Dz. U. Nr 205, poz.2105).

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Znajomość zasad funkcjonowania straży miejskiej.
 • Znajomość ustawy o strażach gminnych oraz ustaw pokrewnych wraz z przepisami wykonawczymi oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku ustawy o samorządzie gminnym, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks postępowania administracyjnego oraz elementów prawa karnego i cywilnego.
 • Praktyczna umiejętność stosowania przepisów prawa, perswazji i negocjacji.
 • Umiejętność planowania, organizacji pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Umiejętność podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i zarządzania jakością realizowanych zadań.
 • Komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych (miejskich), na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 14 poz. 127).

 

 1.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 • Nadzorowania postępowań w sprawach o wykroczenia.
 • Udział w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądem rejonowym w zakresie spraw kierowanych przez straż miejską oraz prowadzenie w tym zakresie korespondencji.
 • Opracowywanie zagadnień szkoleniowych dla strażników.
 • Opracowywanie informacji prasowych dla potrzeb Zespołu Rzecznika Prasowego.
 • Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i służbami w celu realizacji działań z zakresu profilaktyki społecznej ( organizowanie akcji prewencyjnych).
 • Wykonywanie innych czynności związanych z praca, a zleconych przez przełożonych.
  W trakcie zatrudnienia zakres zadań może zostać rozszerzony.

 

 1. Warunki pracy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas określony nie dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony.
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • Kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów.
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego dla strażników gminnych (miejskich), w przypadku osób posiadających jego ukończenie,
 • Zaświadczenie o posiadaniu uregulowanego stosunku do służby wojskowej wydane przez Wojskową Komendę Uzupełnień,
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.6 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • Zaświadczenie lekarskie wstępnie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku strażnika miejskiego. Osoby wybrane w naborze do zatrudnienia zostaną poddane obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym.


Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

 

 1. Termin składania dokumentów

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 31 października 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 31 października 2011 r nie będą rozpatrywane.


 
Plik do pobrania:
Załącznik do ogłoszenia o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Zespołu Organizacji Służby, Kontroli oraz Szkolenia w Komendzie Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku Kierownika Zespołu Organizacji Służby, Kontroli oraz Szkolenia


 

 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza
Ryszard Nowak
Przygotowała: Agata Jasińska
DyrektorWydziału Organizacyjnego
Dodano: 2011-10-21 08:37:21