Poniedziałek, 25 marca 2019 Imieniny obchodzą: Maria, Ireneusz, Mariola
Szukaj:

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza - 4 etaty

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a

nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza - 4 etaty

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania, zamówień publicznych i sprawozdawczości projektu.
 2. Znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na
  w/w stanowisku, w tym m.in. następujących aktów prawnych:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.),
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
  4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.  1257 ze zm.),
  5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 113,  poz.1579 ze zm.),
  6. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (rozporządzenie ogólne) oraz rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.,
  7. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
  8. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  9. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
  10. rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,
  11. rozporządzenie komisji (UE) NR 832/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  12. ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
   (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1307 z późn. zm.),
  13. rozporządzeń Rady Unii Europejskiej, rozporządzeń Komisji Europejskiej, wytycznych, zaleceń, obwieszczeń, komunikatów Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej/pomocy państwa,
 3. Obsługa komputera.
 4. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 5. Odpowiedzialność, sumienność i terminowość w wykonywaniu zadań.
 6. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
 7. Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu.
 8. Umiejętność analizy i syntezy informacji.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Inicjowanie i opracowywanie wniosków o dofinansowanie, niezbędnych dokumentów aplikacyjnych oraz wdrażanie i realizacja przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł, do ubiegania się o które jest uprawnione jest Miasto Nowy Sącz.
 2. Monitorowanie w okresie trwałości projektów wskazanych przez Dyrektora Wydziału.
 3. Opracowywanie oraz archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z dbałością o zachowanie wymaganej formy oraz podstawy prawnej, w tym opatrywanie kontrasygnatą opracowanych dokumentów oraz sporządzonych zapisów w aktach sprawy.
 4. Kompleksowe opracowanie danych niezbędnych do uzyskania środków,
 5. Monitorowanie zmian w ramach poszczególnych programów wsparcia pod kątem możliwości ubiegania się o dofinansowanie,
 6. Bieżące monitorowanie możliwości w zakresie aplikowania oraz inicjowanie działań zmierzających do aplikowania o środki finansowe.
 7. Udział w przygotowaniu planów i strategii, w szczególności w zakresie identyfikacji projektów współfinansowanych lub planowanych do współfinansowania ze środków funduszy europejskich.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych w budynku przy ul. Narutowicza 6 na parterze i poza budynkiem. Bezpieczne warunki pracy. Dostęp do budynku w którym mieści się stanowisko pracy, jak również toalety nie dostosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów,
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia wyższego, (preferowane prawnicze),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania, zamówień publicznych i sprawozdawczości projektu - w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają.
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 20 sierpnia 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ryszard Nowak Przygotowała: Agata Jasińska - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Dodano: 2018-08-09 13:02:14