Niedziela, 19 maja 2019 Imieniny obchodzą: Piotr, Mikołaj, Lew
Szukaj:

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe na kierunku związanym z ochroną środowiska.
 6. Posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w samorządzie gminy lub powiatu.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku, w szczególności:
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
  • ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu,
  • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu nieczystości ciekłych,
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów,
 2. Obsługa komputera.
 3. Dyspozycyjność, rzetelność, staranność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 4. Prawo jazdy kat. B.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie postępowań w zakresie nakazania wykonania podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu naruszenia stosunków wodnych.
 3. Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Przygotowywanie opinii w sprawie konieczności lub braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 5. Koordynacja działań w zakresie realizacji dotacji z zakresu ochrony środowiska.
 6. Przyjmowanie, analiza oraz rozpatrywanie wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji z zakresu podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej, montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.
 7. Przyjmowanie, analiza oraz rozpatrywanie wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji z zakresu zakupu i instalacji kolektorów słonecznych.
 8. Przyjmowanie, analiza oraz rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji z zakresu odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest.
 9. Dokonywanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach w części częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych.
 10. Prowadzenie bazy nieruchomości wyposażonych w zbiorniki wybieralne na nieczystości ciekłe.
 11. Dokonywanie wpisów aktualizacyjnych do bazy Azbestowej.
 12. Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Dyrektora Wydziału.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska w budynku przy ul. Szwedzkiej 2 na II piętrze i poza budynkiem. Bezpieczne warunki pracy. Dostęp do budynku w którym mieści się stanowisko pracy, jak również toalety nie dostosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się
  w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów.
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku związanym z ochroną środowiska.
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w samorządzie gminy lub powiatu.
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 25 czerwca 2018 r. nie będą rozpatrywane.


Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

Autor: Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza.
Przygotowała: Agata Jasińska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Dodano: 2018-06-13 13:44:39