Sobota, 23 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Wanda, Zenon, Albin
Szukaj:

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Transportu
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
.

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie administracji, prawa, ekonomii czy zarządzania.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w samorządzie gminy lub powiatu.
 2. Znajomość podstawowych przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku,
  a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257),
  2. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2060 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 43 z późn. zm.),
  5. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 201 r. poz. 1221 z późn. zm.),
  6. ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 803 z późn. zm.),
  7. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.).
 3. Obsługa komputera.
 4. Umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych, odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu zadań.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Przyjmowanie i kompletowanie dokumentów w sprawach:
  1. rejestracji pojazdów,
  2. wydawania kart pojazdów,
  3. wyrejestrowania pojazdów,
  4. wydawania wtórników dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych,
  5. wydawania pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych badawczych i tymczasowych tablic rejestracyjnych.
 2. Podpisywanie z upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza decyzji i innych pism przygotowywanych przez Referat Rejestracji Pojazdów.
 3. Wykonywanie czynności związanych z:
  1. wydawaniem zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
  2. przyjmowaniem zgłoszeń o zbyciu pojazdu,
  3. dokonywaniem zmian i adnotacji w dowodach rejestracyjnych.
 4. Wydawanie zleceń na wykonanie wtórników tablic rejestracyjnych w przypadku konieczności ich wymiany.
 5. Prowadzenie wykazu wydanych tablic rejestracyjnych oraz sporządzanie protokołów z zestawieniami otrzymanych i skasowanych tablic rejestracyjnych.
 6. Wydawanie skierowania na przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego.
 7. Wydawanie skierowania na nadanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach-ramach) oraz wykonywanie tabliczek zastępczych.
 8. Prowadzenie kartoteki pojazdów oraz ich akt.
 9. Prowadzenie rejestrów:
  1. pojazdów,
  2. wydanych druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe,
  3. przyjętych od producenta i wydanych tablic rejestracyjnych zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych, tymczasowych i tymczasowych badawczych,
  4. zawiadomień o przyjęciu do rejestracji pojazdu dotychczas zarejestrowanego na terenie Nowego Sącza,
  5. potwierdzeń zgodności danych,
  6. zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
  7. zleceń na wykonanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników,
  8. wydania tymczasowych tablic rejestracyjnych.
 10. Ustalanie (po konsultacji z dyrektorem WKT) z właściwym dla siedziby sejmiku województwa małopolskiego prezydentem miasta na prawach powiatu czy określony przez właściciela pojazdu wyróżnik indywidualny pojazdu może zostać umieszczony na tablicach (tablicy) indywidualnych (indywidualnej).
 11. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie wyrejestrowania z urzędu w przypadkach:
  1. demontażu na stacji demontażu pojazdu,
  2. przerejestrowania pojazdu poza granice kraju.
 12. Wydawanie decyzji w sprawach wyrejestrowania pojazdów z urzędu.
 13. Udzielanie wyjaśnień i wytycznych w sprawach określonych w pkt. 1.
 14. Przyjmowanie stron.
 15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Wydziału Komunikacji i Transportu w budynku przy ul. Wyspiańskiego 22 na parterze i poza budynkiem. Bezpieczne warunki pracy. Budynek oraz siedziba Wydziału tylko częściowo dostosowana dla osób niepełnosprawnych, co wyklucza swobodne przemieszczanie się osób na wózku inwalidzkim.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w związku z lokalizacją archiwum wydziałowego w innym budynku, wymagane jest przemieszczanie się
  w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

VI. Wymagane dokumenty

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczeniekandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celówrekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego wwww.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dlakandydatów.
 • List motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV),
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenia wyższego.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w samorządziegminy lub powiatu - w przypadku osób, które takie doświadczenieposiadają.
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych wpunktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczeniaumieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w UrzędzieMiasta”/Informacje dla kandydatów, a w przypadku wybranej osobyzaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność , w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 ( dziennik podawczy ) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 25 września 2017r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 25 września 2017r nie będą rozpatrywane.
 

 

Autor: (-) Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza
Przygotowała: (-) Agata Jasińska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Dodano: 2017-09-14 07:54:02