Sobota, 23 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Wanda, Zenon, Albin
Szukaj:

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości Budżetowej
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.
 2. Znajomość przepisów prawa, stosowanego przy wykonywaniu zadań wynikających z zakresu czynności,
  a w szczególności:
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawy Kodeks cywilny,
  • ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
  • ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Obsługa komputera.
 4. Rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 5. Umiejętność pracy w zespole, zachowanie życzliwości w kontaktach z klientami urzędu, odporność na stres, zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Prowadzenie działań zmierzających do dobrowolnego uregulowania zaległości przez dłużników lub przymusowego dochodzenia należności mających na celu windykację należności o charakterze cywilno-prawnym stanowiących dochody budżetu Miasta Nowego Sącza oraz Skarbu Państwa, a w szczególności:
  1. ustalanie i weryfikacja sald niezapłaconych należności,
  2. terminowe wystawianie i wysyłanie not odsetkowych, upomnień, wezwań do zapłaty dłużnikom,
  3. analiza akt podmiotów zalegających, celem wystawienia ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty,
  4. przygotowywanie kompletu materiałów dla Zespołu Radców Prawnych w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i sporządzanie w tym zakresie stosownego wniosku,
  5. stały monitoring spraw znajdujących się w windykacji celem uniknięcia przedawnienia roszczeń,
  6. ścisła, bieżąca współpraca w zakresie windykacji z właściwymi wydziałami merytorycznymi.
 2. Sporządzanie sprawozdań okresowych w zakresie windykacji w/w należności.
 3. Bieżące uzgadnianie stanu rozliczeń z tytułu zaległości.
 4. Rozliczanie dotacji z budżetu miasta udzielonych innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie:
  1. oświaty i wychowania,
  2. upowszechniania kultury,
  3. ochrony zdrowia,
  4. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
  5. pomocy społecznej.
 5. Bieżące monitorowanie zapisów procesu windykacji należności, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, który funkcjonuje w ramach obowiązującego w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością, celem dokonania stosownych zmian zapisów procesu.
 6. Przyjmowanie i wprowadzanie przypisów należności z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie dokumentów z wydziału merytorycznego UM.
 7. Prowadzenie kasowej obsługi Urzędu Miasta (przyjmowanie wpłat, przekazywanie wpłat do banku za pośrednictwem Centrum Usług Koncesjonowanych Poczta Polska, sporządzanie raportów kasowych, odpowiednie zabezpieczanie pomieszczenia kasowego).
 8. Archiwizowanie dokumentów.
 9. Bieżące monitorowanie aktualności procedur regulujących postępowanie w zakresie wykonywanych czynności (Zakładowy Plan Kont, instrukcja obiegu, kontroli i przechowywania oraz zabezpieczania dokumentów, instrukcja kasowa, instrukcja inwentaryzacyjna). Niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu konieczności ewentualnego uaktualnienia zapisów procedur wraz z przedstawieniem projektów zmian.
 10. Wykonywanie innych prac doraźnie zleconych przez przełożonego.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza II piętro w siedzibie przy Rynek 1 lub poza tą siedzibą w innych lokalizacjach, gdzie znajdują się m.in. punkty kasowe Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Nie jest możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim na II piętro budynku przy Rynek 1.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

VI. Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów.
 • List motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV),
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenia wyższego ekonomicznego.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego - w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają.
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność , w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 ( dziennik podawczy ) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 25 września 2017r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 25 września 2017r nie będą rozpatrywane.

Autor: (-) Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza
Przygotowała: (-) Agata Jasińska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Dodano: 2017-09-14 07:42:26