Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Sączu

Prezydent Miasta Nowego Sącza
ogłasza nabór
na kierownicze stanowisko urzędnicze - przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Sączu

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie lub wyższe studia medyczne.
 6. Posiadają co najmniej 5-letni staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym.
 2. Znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz zadań realizowanych przez te Zespoły.
 3. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 4. Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 5. Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 6. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 7. Komunikatywność i kreatywność.
 8. Dyspozycyjność.
 9. Obsługa komputera.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 2. Kierowanie Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności i reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
 3. Organizowanie i nadzór pracy Zespołu,
 4. Organizowanie obsługi administracyjno – biurowej Zespołu.
 5. Wyznaczanie składów orzekających.
 6. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Zespołu wykonywanych przez składy orzekające.
 7. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu działalności Zespołu.
 8. Sporządzanie  sprawozdań z działalności Zespołu,
 9. Planowanie wydatków na działalność Zespołu,
 10. Wydawanie legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w budynku przy ul. Żywieckiej 13 w Nowym Sączu, zlokalizowane na parterze. Bezpieczne warunki pracy.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w budynku i na zewnątrz. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
 3. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych
 4. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania tej umowy organizuje się dla pracownika służbę przygotowawczą, trwającą nie dłużej niż 3 miesiące i kończącą się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

  Zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1110) członkowie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności są zobowiązani w trakcie zatrudnienia odbyć szkolenie zgodnie z programem opracowanym w oparciu o minima programowe, o których mowa w § 27 w/w rozporządzenia i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem.
 5. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl
  w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów.
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kopia dokumentów potwierdzających wymaganego wykształcenia wyższego w zakresie wskazanym w pkt.I.5,
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające dane jak w świadectwie pracy, wraz z ewentualnymi przerwami w zatrudnieniu na podstawie urlopu bezpłatnego)
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VI. Termin składania dokumentów:

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 ( dziennik podawczy ) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia
26 kwietnia 2018r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 26 kwietnia 2018 r. nie będą rozpatrywane.

 

 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ryszard Nowak Dodano: 2018-04-16 11:15:15