Piątek, 14 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor, Jan
Szukaj:

UWAGA!!! w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie przy ul. Nawojowskiej 17a zostają skrócone do godziny 15:00. Adwokat świadczący nieodpłatną pomoc prawną w tym dniu (Wigilia) będzie dostępny w dniu 29 grudnia 2018 r. (sobota) w godz. 13:00 - 15:00.

 

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje w całej Polsce system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2030). W skali całego kraju działają 1524 punkty, w których nieodpłatnie jest świadczona pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych prze organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego).

W Nowym Sączu funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dwa punkty znajdują się na ul. Nawojowskiej 17a (budynek będący niegdyś siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na oś. Milenium), w których udzielanie pomocy prawnej wykonują radcowie prawni i adwokaci.

Punkty te z racji znajdowania się w jednym lokalu, funkcjonują przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 12:00, gdzie pomoc prawna jest  świadczona przez radców prawnych oraz w godz. 13:00 - 17:00, gdzie pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów.

Trzeci punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, którego prowadzenie powierzone zostało organizacji pozarządowej znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13 i również funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu: w poniedziałek w godz. 16:10 - 20:10, od wtorku do piątku, w godz. 15:10 - 19:10. Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci. Organizacja pozarządowa, która prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 540 40, e mail: biuro@sc.org.pl, www.sc.org.pl, KRS: 0000020382 
HARMONOGRAM ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W NOWYM SĄCZU


ul. Nawojowska 17a; tel. 18 44 90 705 (wew. 22)


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK w godz. 08:00-12:00
(Radcowie Prawni wyznaczeni przez OIRP w Krakowie)


ul. Nawojowska 17a; tel. 18 44 90 705 (wew. 22)


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK w godz. 13:00-17:00
 (Adwokaci wyznaczeni przez KIA w Krakowie)


ul. Żywiecka 13; tel. 18 444 36 23 (wew. 25)


PONIEDZIAŁEK w godz. 16:10-20:10
WTOREK - PIĄTEK w godz. 15:10-19:10
(Organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Sursum Corda – adwokaci)


Harmonogram odpracowania godzin świadczenia pomocy prawnej przypadających w dniu ustawowo wolnym od pracy innym niż niedziela w 2018 roku

Za dzień Odpracowanie w dniu Radcowie prawni Adwokaci
01.01.2018 13.01.2018 w godz. 8:00 - 12:00 w godz. 13:00 - 17:00
02.04.2018 07.04.2018 w godz. 8:00 - 12:00 w godz. 13:00 - 17:00
01.05.2018 12.05.2018 w godz. 8:00 - 12:00 w godz. 13:00 - 17:00
03.05.2018 19.05.2018 w godz. 8:00 - 12:00 w godz. 13:00 - 17:00
31.05.2018 09.06.2018 w godz. 8:00 - 12:00 w godz. 13:00 - 17:00
15.08.2018 25.08.2018 w godz. 8:00 - 12:00 w godz. 13:00 - 17:00
01.11.2018 10.11.2018 w godz. 8:00 - 12:00 w godz. 13:00 - 17:00
25.12.2018 15.12.2018 w godz. 8:00 - 12:00 w godz. 13:00 - 17:00
26.12.2018 22.12.2018 w godz. 8:00 - 12:00 w godz. 13:00 - 17:00

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 1. młodzież do 26. roku życia,
 2. osoby, które ukończyły 65. lat,
 3. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 4. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 8. kobiety w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

Aby uzyskać darmową pomoc prawną dana osoba musi przedstawić określony dokument, na podstawie którego będzie jej udzielana porada prawna.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa (powyżej) w:

 • pkt 1 i 2 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;
 • pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji, nie starszej niż rok, o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, gdy świadczenie z opieki społecznej zostało przyznane bez wydawania pisemnej decyzji;
 • pkt 5 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o uprawnieniach kombatanckich;
 • pkt 6 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego;
 • pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności  do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej z uwagi na wystąpienie: klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej, awarii technicznej w wyniku której dana osoba znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
 • pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym).


Uprawnieni mogą uzyskać informacje m.in. w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego, rzeczowego, spadkowego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 • prawa rodzinnego, rozwodów, separacji, alimentów,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.