Sobota, 23 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Polikarp, Izabela, Roma
Szukaj:

 

od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

(przykładowy wzór oświadczenia)

Świadczenie usług w punktach odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty 

pod nr telefonu 

(018)-262-31-73

(zapisy są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 15:30)

 

 

HARMONOGRAM ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W NOWYM SĄCZU

w Nowym Sączu funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • Dwa punkty znajdują się przy ul. Nawojowskiej 17a (budynek będący niegdyś siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na oś. Milenium),
  • w pierwszym punkcie czynnym od poniedziałku do piątku między godz: 8:00 a 12:00 świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych nieodpłatna pomoc prawna, natomiast w
  • w drugim punkcie czynnym od poniedziałku do piątku między godz: 14:00 a 18:00 świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - ten punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową.
 • Trzeci punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, którego prowadzenie powierzone zostało organizacji pozarządowej znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13 i również funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu:
  • w poniedziałek w godz. 16:10 - 20:10,
  • od wtorku do piątku, w godz. 15:10 - 19:10.
  • Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci/radcowie prawni - punkt jest prowadzony przez organizacją pozarządową.

Organizacja pozarządowa, która prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Nawojowskiej 17a w godz. 14:00 a 18:00 oraz przy ul. Żywieckiej 13 to:
Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 540 40, e mail: biuro@sc.org.pl, www.sc.org.pl, KRS: 0000020382


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: (karta informacyjna)

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań
 • nieodpłatną mediację (wyłącznie w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową)
 • nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: (karta informacyjna)

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.
 • Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach
 • W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Nieodpłatna mediacja (świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb w  punktach prowadzonych przez organizację pozarządową) (karta informacyjna)

 • może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
 • może obejmować również:
  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu
 • Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

KATEGORIE SPRAW Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA