Niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Aleksy, Zbigniew, Łukasz
Szukaj:

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

              Skład osobowy Komisji:

 1. Barbara Jurowicz - Przewodnicząca
 2. Artur Czernecki
 3. Ilona Orzeł - Wiceprzewodnicząca
 4. Krzysztof Ziaja

                

Zakres pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej:

 • funkcjonowanie i finansowanie jednostek organizacyjnych miasta działających w obszarze polityki społecznej,
 • funkcjonowanie i dofinansowanie organizacji i stowarzyszeń działających w zakresie polityki społecznej,
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym ( w tym opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi),
 • sprawy inwestycji z zakresu działania Komisji,
 • ocena sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodzin na terenie miasta,
 • inicjatywy dotyczące poprawy sytuacji rodzin,
 • sprawy związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej,
 • opiniowanie projektów uchwał mających bezpośredni wpływ na sytuację materialną rodzin,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami ogólnopolskimi działającymi na rzecz rodziny,
 • zgłaszanie inicjatyw dot. ograniczania zjawiska bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy,
 • współpraca z organizacjami pracodawców, organizacjami pracobiorców oraz samorządem gospodarczym,
 • wspieranie drobnej przedsiębiorczości w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy,
 • opiniowanie zmian organizacyjnych jednostek i komórek realizujących zadania z zakresu objętego działaniem Komisji,
 • opiniowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami i wydzielania na ten cel majątku, jeżeli dotyczą zakresu działania Komisji,
 • opracowywanie wniosków  do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących  spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

 

Plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2018:

 

I kwartał
1. Sprawa ograniczenia dostępności sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Nowego Sącza w świetle zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Ocena stanu sanitarnego miasta Nowego Sącza za rok 2017.
3. Spotkanie z Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza dot. polityki i sytuacji na lokalnym rynku pracy.
4. Bieżące opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrywanie spraw kierowanych do Komisji.

II kwartał
1. Informacja dot. sytuacji społecznej mniejszości  romskiej w Nowym Sączu. Spotkanie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Romów.
2. Przyjęcie sprawozdań z realizacji  programów realizowanych w obszarach działań komisji za 2017r.: Programu promocji i zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2020, Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Sprawozdania z działań podejmowanych przez miasto Nowy Sącz na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Sprawozdania z działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2017 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, Sprawozdania z realizacji zadań  ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Nowego Sącza na lata 2016 – 2022, Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2018.
3. Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017”.
4. Bieżące opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrywanie spraw kierowanych do Komisji.

III kwartał
1. Sprawozdanie z realizacji Programu Nowosądecka Karta Rodziny .
2. Spotkanie z przedstawicielami Forum Seniorów w sprawie informacji w zakresie realizacji Programu Nowosądecka Karta Seniora, a także w sprawie  problemów dotykających seniorów .
3. Spotkanie z dyrekcją i wizyta w Domach Pomocy Społecznej działających na terenie Miasta Nowego Sącza.
4. Bieżące opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrywanie spraw kierowanych do Komisji.

IV kwartał
1. Zaopiniowanie projektu „Budżetu miasta Nowego Sącza na rok 2019” oraz projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Nowego Sącza’’ – w zakresie dot. działania Komisji.
2. Zorganizowanie spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi w obszarze działań Komisji.
3. Bieżące opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrywanie spraw kierowanych do Komisji.