Środa, 22 listopada 2017 Imieniny obchodzą: Cecylia, Marek
Szukaj:

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

              Skład osobowy Komisji 

 1. Krzak Teresa - Przewodnicząca;
 2. Chowaniec Elżbieta;
 3. Jawor Bożena;
 4. Kaczwiński Mieczysław;
 5. Kądziołka Michał - Wiceprzewodniczący;                 

Zakres pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej:

 • funkcjonowanie i finansowanie jednostek organizacyjnych miasta działających w obszarze polityki społecznej,
 • funkcjonowanie i dofinansowanie organizacji i stowarzyszeń działających w zakresie polityki społecznej,
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym ( w tym opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi),
 • sprawy inwestycji z zakresu działania Komisji,
 • ocena sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodzin na terenie miasta,
 • inicjatywy dotyczące poprawy sytuacji rodzin,
 • sprawy związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej,
 • opiniowanie projektów uchwał mających bezpośredni wpływ na sytuację materialną rodzin,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami ogólnopolskimi działającymi na rzecz rodziny,
 • zgłaszanie inicjatyw dot. ograniczania zjawiska bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy,
 • współpraca z organizacjami pracodawców, organizacjami pracobiorców oraz samorządem gospodarczym,
 • wspieranie drobnej przedsiębiorczości w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy,
 • opiniowanie zmian organizacyjnych jednostek i komórek realizujących zadania z zakresu objętego działaniem Komisji,
 • opiniowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami i wydzielania na ten cel majątku, jeżeli dotyczą zakresu działania Komisji,
 • opracowywanie wniosków  do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących  spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

Plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2017:

I kwartał 

 1. Sprawa zanieczyszczenia powietrza i jego skutków dla zdrowia.
 2. Spotkanie z dyrekcją Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu w zakresie planów dot. działalności placówki, w tym jakości świadczonych usług.
 3. Ocena stanu sanitarnego miasta Nowego Sącza za rok 2016.
 4. Spotkanie z dyrekcją i wizytacja w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
 5. Bieżące opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrywanie spraw kierowanych do Komisji.

II kwartał

 1. Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Diabetyków o/ Nowy Sącz.
 2. Przyjęcie sprawozdań z realizacji programów realizowanych w obszarach działań komisji za 2016r: Programu promocji i zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2020, Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Sprawozdania z działań podejmowanych przez miasto Nowy Sącz na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Sprawozdania z działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2016 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2016, Sprawozdania z realizacji zadań ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2022.,Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2018.
 3. Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2016”.
 4. Spotkanie z Przewodniczącym Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza dot. polityki i sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 5. Bieżące opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrywanie spraw kierowanych do Komisji.

III kwartał 

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Nowosądecka Karta Rodziny .
 2. Spotkanie z przedstawicielami Forum Seniorów w sprawie informacji w zakresie realizacji Programu Nowosądecka Karta Seniora a także w sprawie problemów dotykających seniorów.
 3. Spotkanie z dyrekcją i wizytacja w Domach Pomocy Społecznej działających na terenie Miasta Nowego Sącza.
 4. Informacja nt. sytuacji mieszkaniowej rodzin, w tym okres oczekiwania na mieszkanie oraz problem bezdomności.
 5. Bieżące opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrywanie spraw kierowanych do Komisji. 

IV kwartał

 1. Zaopiniowanie projektu "Budżetu miasta na rok 2018" oraz projektu "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowego Sącza" - w zakresie dot. działania Komisji.
 2. Informacja dot. działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Nowego Sącza.
 3. Zorganizowanie spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi w obszarze działań Komisji.
 4. Bieżące opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrywanie spraw kierowanych do Komisji.