Środa, 22 listopada 2017 Imieniny obchodzą: Cecylia, Marek
Szukaj:

Komisja Rewizyjna

          Skład osobowy Komisji:

  1.      Mądry Grzegorz  - Przewodniczący 

  2.      Gawłowski Przemysław

  3.      Gwiżdż Mieczysław - Wiceprzewodniczący

  4.      Hojnor Józef

  5.      Legutko Konstanty

  6.       Wicher Patryk

   

   

  Zakres pracy Komisji Rewizyjnej

  Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Rozdział VII Statutu Miasta Nowego Sącza - tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z dnia 29 sierpnia 2011r.)

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok:

 

Uchwała Nr XX/219/2016

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 19 stycznia 2016 r.

  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 98 Statutu Miasta Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą Nr XVII/161/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2003 r., w sprawie Statutu Miasta Nowego Sącza (tekst jednolity: Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z dnia 29 sierpnia 2011 r.) Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwala co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 201 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

  

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                                                              (-) Bożena Jawor 

        Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

     (-) Grzegorz Mądry

 

Załącznik do

Uchwały Nr XX/219/2016                                                                                                           

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 19 stycznia 2016 r.

 

  

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza na rok 2016:

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2015 rok   (II kwartał).

 3. Opracowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza (II kwartał).

 4. Badanie skarg na działalność Prezydenta– na bieżąco.