Niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Aleksy, Zbigniew, Łukasz
Szukaj:

Komisja Rewizyjna

          Skład osobowy Komisji:

 1. Teresa Cabała - Przewodnicząca
 2. Józef Hojnor - Wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Pancerz
 4. Wojciech Piech
 5. Maciej Prostko
 6.  

  Zakres pracy Komisji Rewizyjnej

  Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Rozdział VII Statutu Miasta Nowego Sącza - tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z dnia 29 sierpnia 2011r.)

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok:

 

Uchwała Nr LI/543/2018

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 23 stycznia 2018 r.

  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 98 Statutu Miasta Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą Nr XVII/161/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2003 r., w sprawie Statutu Miasta Nowego Sącza (tekst jednolity: Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z dnia 29 sierpnia 2011 r.) Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwala co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

  

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza.

 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                              (-) Janusz Kwiatkowski

        Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

     (-) Grzegorz Mądry

 

Załącznik do

Uchwały Nr LI/543/2018                                                                                                          

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 123 stycznia 2018 r.

 

  

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza na rok 2018:

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2017 rok (II kwartał).

 3. Opracowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza (II kwartał).

 4. Badanie skarg na działalność Prezydenta– na bieżąco.