Piątek, 14 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor, Jan
Szukaj:

Komisja Infrastruktury i Środowiska

          Skład osobowy Komisji:

 1. Piech Wojciech - Przewodniczący
 2. Dyrek Krzysztof - Wiceprzewodniczący
 3. Michał Kądziołka
 4. Iwona Mularczyk
 5. Marta Poremba
 6. Leszek Zegzda
 7. Krzysztof Ziaja

 8.  

      Zakres pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska:

 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
 • ocena stanu gospodarki nieruchomościami miejskimi, pod kątem efektywności i gospodarności,
 • ocena stanu technicznego ulic, ich odwodnienia oraz organizacji ruchu drogowego,
 • ocena stanu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, energię elektryczną, energię cieplną i gaz,
 • ocena lokalnego transportu zbiorowego, pod kątem zaspokajania potrzeb mieszkańców,
 • ocena gospodarki zasobami komunalnymi, w tym funkcjonowanie:

                a) targowisk i hal targowych,

                b) cmentarzy komunalnych,

                c) parkingów oraz innych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców,

 • wnioskowanie, opiniowanie, kontrola i ocena realizacji budowlanych inwestycji miejskich,
 • opiniowanie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata,
 • ocena stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w tym: budownictwa komunalnego, socjalnego,
 • opiniowanie zasad gospodarki oraz zasad przydziału i najmu lokali mieszkalnych, użytkowych stanowiących własność gminy,
 • opiniowanie nazewnictwa ulic oraz obiektów,
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta:

         - opiniowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,

         - górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych,

         - dotowanie wykonania przyłączy kanalizacyjnych,

         - selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych,

     - budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

         - usuwanie odpadów zawierających azbest,

 • zaopatrzenie w wodę mieszkańców miasta:

         - budowa wodociągów,

         - taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

         - regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

 • ochrona wód:

         - oczyszczalnie ścieków,

         - kanalizacja sanitarna, deszczowa i ogólnospławna,

         - regulacja rzek i potoków oraz ich ochrona,

         - ochrona powietrza atmosferycznego,

         - ochrona przed hałasem,

         - ochrona przyrody,

         - zapobieganie osuwiskom oraz likwidacja skutków osuwisk,

         - ochrona zwierząt,

         - gospodarka leśna w lasach komunalnych oraz nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

 • opiniowanie zasadności tworzenia i przystępowania do spółek, spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • opiniowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami i wydzielania na ten cel majątku gminy,
 • opracowywanie poprawek do projektu budżetu na rok następny i przekazanie ich do Komisji Finansów Publicznych,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,
 • współpraca z Zarządami Osiedli w zakresie działania Komisji.

 

Plan pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska na rok 2018:

 1. Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji – na bieżąco,
 2. Opiniowanie wniosków przedkładanych do Komisji przez Wydziały Urzędu Miasta Nowego Sącza – na bieżąco,
 3. Opiniowanie spraw z zakresu planowania przestrzennego – na bieżąco,
 4. Informacja dot. działań podejmowanych w zakresie obniżenia zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Nowego Sącza – Styczeń/Luty 2018,
 5. Informacja dot. działalności Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Spotkanie z Zarządem Spółki.  – Marzec 2018,
 6. Szczegółowa informacja nt. remontów dróg i inwestycji drogowych zrealizowanych w 2017r. oraz planów na rok 2018. Informacja nt. jakości przejść dla pieszych w zakresie ich oznakowania i dodatkowych zabezpieczeń – Marzec/ Kwiecień 2018,
 7. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 w obszarze dot. zakresu działania Komisji – Kwiecień/ Maj 2018,
 8. Informacja o zasobach lokalowych miasta Nowego Sącza. Przedstawienie Komisji stanu technicznego odzyskiwanych lokali na terenie Miasta Nowego Sącza – Czerwiec/ Lipiec  2018,  
 9. Informacja WIOŚ o stanie środowiska na terenie miasta Nowego Sącza za rok 2017 – Wrzesień / Październik 2018,
 10. Zaopiniowanie projektu „Budżetu miasta Nowego Sącza na rok 2019” oraz projektu „Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Nowego Sącza’’ – w zakresie dot. działania Komisji –Listopad / Grudzień 2018,
 11. Opiniowanie nazewnictwa ulic, placów oraz obiektów - w miarę wpływu do Komisji,
 12. Rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków mieszkańców z zakresu działania Komisji – na bieżąco,
 13. Współpraca z Zarządami Osiedli w zakresie działania Komisji – w miarę potrzeb.