Środa, 22 listopada 2017 Imieniny obchodzą: Cecylia, Marek
Szukaj:

Komisja Finansów Publicznych

Skład osobowy Komisji 

 1. Gryźlak Józef – Przewodniczący;
 2. Bodziony Andrzej;
 3. Fecko Grzegorz;
 4. Gwiżdż Mieczysław;
 5. Kaczwiński Mieczysław;
 6. Kądziołka Michał;
 7. Krzak Teresa - Wiceprzewodnicząca; 
 8. Legutko Konstanty;
 9. Piprek Maria;
 10. Sas Kazimierz.  

Zakres pracy Komisji Finansów Publicznych:

 • opiniowanie projektu budżetu Miasta i sprawozdania z wykonania budżetu,
 • szczegółowa analiza tej części projektu budżetu i sprawozdania z jego wykonania, którymi nie zajmują się inne Komisje Rady Miasta np.: administracja publiczna

 • przedstawienie wniosków zmian w projekcie budżetu oraz inne czynności wynikające z przyjętej procedury uchwalania budżetu,

 • opiniowanie uchwał w sprawie:

                    a) cen usług komunalnych,

                    b) podatków i opłat lokalnych

 • opiniowanie finansowej oceny działalności jednostek budżetowych oraz spółek skarbu gminy,

 • ocena efektywności gospodarki nieruchomościami gminy,

 • opiniowanie spraw związanych z przekazywaniem mienia jednostkom pomocniczym i spółkom gminy

 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

                    a) diet radnych,

                    b) przepisów gminnych z zakresu zarządu mieniem oraz zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

 • przyjmowanie wniosków poszczególnych Komisji w sprawie wskazówek do budżetu na rok następny oraz zmian do projektu budżetu zgłaszanych przez poszczególne Komisje,

 • sprawy wynikające z art. 18 ust. 2 pkt. 9,10,11,12 u.s.g.,

 • analiza stanu zadłużenia miasta,

 • udział w komisji przetargowej do wyboru banku,

 • opiniowanie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 • opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,

 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji. 

Plan Pracy Komisji Finansów Publicznych na rok 2017:

1. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał dotyczących zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta oraz zmian dotyczących przesunięć środków inwestycyjnych tj.:

 • w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 oraz

 • w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - na bieżąco.

2. Opiniowanie innych projektów uchwał skierowanych do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, a w szczególności dotyczących:

a) cen usług komunalnych,

b) podatków i opłat lokalnych,

c) przepisów gminnych z zakresu zarządu mieniem oraz zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - na bieżąco.

3. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących gospodarki mieniem gminnym, w tym projektów uchwał dotyczących przekazywania mienia jednostkom pomocniczym i spółkom gminy - na bieżąco.

4. Sprawy wynikające z art. 18 ust. 2 pkt. 9, 10, 11, 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

5. Opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji - na bieżąco.

6. Rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków kierowanych do Komisji przez mieszkańców Miasta, Prezydenta Miasta poprzez merytoryczne Wydziały Urzędu Miasta tj.: Wydział Analiz Budżetu Miasta oraz Wydział Geodezji i Mienia - na bieżąco.

7. Omówienie sprawozdania z:

 • działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2016 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,

 • realizacji zadań za rok 2016 "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2020" - Kwiecień.

8. Omówienie:

 • rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016 zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu Miasta.

 • rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2016 r., (Miejski Ośrodek Kultury, Nowosądecka Mała Galeria, Sądecka Biblioteka Publiczna).

 • sprawozdania z dokonanych w roku 2016 umorzeń, odroczeń terminu spłaty albo rozłożeń na raty płatności całości lub części należności przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom organizacyjnym - Kwiecień.

9. Omówienie sprawozdania z realizacji "Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" - Maj.

10. Informacja dotycząca działalności Spółki "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne" za 2016 rok z uwzględnieniem przewidzianych kierunkó rozwoju - Kwiecień.

11. Informacja dotycząca działalności Spółek "Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" oraz "Sądecka Infrastruktura Miejska" za 2016 rok i I kwartał 2017 roku z uwzględnieniem bilansu finansowego Spółek - Lipiec.

12. Informacja dotycząca planowanych do sprzedaży nieruchomości Miasta w roku 2017 (etap ewentualnej sprzedaży) zapisanych w załączniku Nr do Uchwały Nr XXXIII/341/2016 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza tj. działek:

 • 171/5 w obrębie 21, powierzchnia 0,0459 ha przy ul. Kraszewskiego,
 • 40/2 w obrębie 27, powierzchnia 0,0711 ha przy ul. Romanowskiego,
 • 1/3, 2/6 w obrębie 66, powierzchnia 1,8366 ha przy ul. Gucwy,
 • 8/5, 9/7 w obrębie 74, powierzchnia 0,6734 ha przy ul. Nadbrzeżnej,

 oraz innych nieruchomości niezapisanych w ww załączniku do uchwały - Listopad.

13. Informacja na temat pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych od miesiąca stycznia do miesiąca października 2017 r., z wskazaniem wartości otrzymanego oraz planowanego do otrzymania dofinansowania do projektów  - Listopad.

14. Przyjmowanie wniosków poszczególnych stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza i pojedynczych radnych do projektu budżetu na rok 2018 - Listopad / Grudzień.

15. Opracowanie zbiorczych wniosków stałych Komisjii pojedynczych radnych do projektu budżetu na rok 2017 i przekazanie ich Przewodniczącemu Rady Miasta zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza oraz Uchwałą Nr III/27/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 grudnia 2010 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza - Grudzień.