Czwartek, 18 stycznia 2018 Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Szukaj:

Komisja Edukacji i Kultury

Skład osobowy Komisji:

  1.    Wicher Patryk - Przewodniczący;

  2.    Chowaniec Elżbieta;

  3.    Gryźlak Józef;

  4.    Jawor Bożena;

  5.    Kwiatkowski Janusz

  6.    Marczak Dominika;

  7.    Sas Kazimierz - Wiceprzewodniczący;

   

Zakres pracy Komisji Edukacji i Kultury:

 •  funkcjonowanie i finansowanie placówek oświatowych i kulturalnych (publicznych i  niepublicznych),
 • opiniowanie projektów budżetów placówek oświatowych i kulturalnych,
 • opiniowanie wyboru kandydatów na członków (ze strony miasta) komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych,
 • opiniowanie wieloletnich planów dot. polityki w zakresie strukturalno-organizacyjnym i inwestycyjno-modernizacyjnym placówek oświatowych i kulturalnych,
 • opiniowanie dotyczące zadań strategicznych,
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz oświaty, kultury i sztuki oraz wychowania, nauczania i bezpieczeństwa młodzieży szkolnej na terenie miasta Nowego Sącza,
 • ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • opiniowanie nazewnictwa ulic i obiektów,
 • opiniowanie tytułów i odznaczeń przyznawanych przez Radę Miasta,
 • współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej w zakresie działania Komisji,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,
 • współpraca z Zarządami Osiedli.

Plan pracy Komisji Edukacji i Kultury na rok 2016: 

 1. Analiza kształcenia zawodowego w Nowym Sączu – I kwartał;

 2. Spotkanie z przedstawicielami Wyższych uczelni z terenu miasta Nowego Sącza – I kwartał;

 3. Spotkanie z przedstawicielami jednostek Miasta zajmujących się sprawami kultury i sztuki – wysłuchanie uwag, opinii i sprawozdań (MOK, Mała Galeria, SBP) – II kwartał;

 4. Analiza budżetu miasta w dziale: Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – II kwartał;

 5. Współpraca ze środowiskiem oświatowym Miasta, w tym z Kuratorium Oświaty, związkami zawodowymi, szkołami niepublicznymi, rodzicami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku – na bieżąco;

 6. Analiza niezbędnych remontów i modernizacji placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Miasta wedle obiektywnego rankingu potrzeb na rok 2016 (szczegółowy) oraz generalny na kadencję Rady Miasta (do 2018) – na bieżąco;

 7. Opiniowanie wniosków dotyczących przyznawania tytułu ,,Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza” oraz ,,Tarczy Herbowej ,,Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – na bieżąco;

 8. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji – na bieżąco;

 9. Stały monitoring i współpraca w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza – na bieżąco;

 10. Inne problemy i sprawy wynikające z bieżących potrzeb w zakresie działania Komisji – na bieżąco;

 11.