Sobota, 23 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Polikarp, Izabela, Roma
Szukaj:

Komisja Edukacji

Skład osobowy Komisji:

 1. Grzegorz Ledziński - Przewodniczący
 2. Tadeusz Gajdosz - Wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Głuc
 4. Andrzej Pancerz
 5. Krzysztof Ziaja

 

Zakres pracy Komisji Edukacji:

 • sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych),
 • opiniowanie projektów budżetów placówek oświatowych,
 • opiniowanie wyboru kandydatów na członków (ze strony miasta) komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
 • opiniowanie wieloletnich planów dot. polityki w zakresie strukturalno - organizacyjnym
 • i inwestycyjno - modernizacyjnym placówek oświatowych,
 • opiniowanie dotyczące zadań strategicznych,
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz oświaty, wychowania, nauczania
 • i bezpieczeństwa młodzieży szkolnej na terenie miasta Nowego Sącza,
 • współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej
 • w zakresie działania Komisji,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,
 • współpraca z Zarządami Osiedli.

Plan pracy Komisji Edukacji i Kultury na rok 2018: 

  1. Spotkanie z dyrekcją oraz przedstawicielami Rady Rodziców ośrodka w skład, którego wchodzą m.in. MOGK – I kwartał (IV Liceum Sportowe).

   

  2. Spotkanie z dyrektorami szkół branżowych, techników oraz przedstawicieli Sądeckiej Izby Gospodarczej, Kongregacji Kupieckiej, Cechu Rzemiosł Różnych oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Ochotniczego Hufca Pracy w celu omówienia kierunków rozwoju w/w szkół w kontekście wdrażanej reformy systemu oświaty, w tym analiza rynku pracy pod kątem otwierania nowych kierunków kształcenia – I kwartał (Sala Ratuszowa).

   

  3. Spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych na temat wdrażanej reformy – I kwartał (SP nr 7 – siedziba na os. Millenium).

  4.

  A. Spotkanie z przedstawicielami jednostek Miasta zajmujących się sprawami kultury i sztuki – wysłuchanie uwag, opinii, sprawozdań oraz przedstawienie planów związanych z wdrażaniem nowych projektów i inwestycji (MOK, Mała Galeria, SBP, Pałac Młodzieży)

  B. Analiza budżetu miasta w dziale: Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – II kwartał (Mała Galeria).

   

  5. Spotkanie z dyrektorami niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta. Omówienie możliwości współpracy – II kwartał (Zespół Szkół Akademickich).

   

  6. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych oraz w okresie spędzania czasu wolnego na terenie miasta. Spotkanie realizowane wraz z przedstawicielami KMP, Straży Miejskiej, SOIK oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dyrektorami szkół – II kwartał (Sala Ratuszowa).

  (propozycja wspólnej Komisji z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM)

   

  7. Spotkanie związane z ochroną dziedzictwa narodowego z przedstawicielami instytucji związanych z jego ochroną na terenie miasta, w tym spotkanie z przedstawicielami środowisk historycznych w celu zapoznania się z propozycjami związanymi z ich działalnością – III kwartał (Biblioteka Publiczna).

   

  8. Analiza kształcenia specjalnego w Nowym Sączu w kontekście współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – III kwartał (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

   

  9. Spotkanie w Pałacu Młodzieży z dyrekcją ośrodka połączone ze spotkaniem z Miejską Radą Pożytku Publicznego w temacie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi – III kwartał (Pałac Młodzieży).

   

  10.Spotkanie z przedstawicielami Wyższych uczelni z terenu miasta Nowego Sącza w kontekście współpracy oraz wspierania placówek oświatowych – IV kwartał – (PWSZ).

   

  11. Spotkanie z dyrektorami przedszkoli wraz z zapoznaniem się z metodą Montessori – III kwartał (Przedszkole nr 14).

   

  12. Analiza wydarzeń kulturalnych w Nowym Sączu w kontekście promocji Miasta – IV kwartał (Miejski Ośrodek Kultury).

   

  13. Współpraca ze środowiskiem oświatowym Miasta, w tym z Kuratorium Oświaty, związkami zawodowymi, szkołami niepublicznymi, rodzicami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku – na bieżąco;

   

  14. Analiza niezbędnych remontów i modernizacji placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Miasta wedle obiektywnego rankingu potrzeb na rok 2018 (szczegółowy) – na bieżąco;

   

  15. Opiniowanie wniosków dotyczących przyznawania tytułu ,,Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza”, ,,Tarczy Herbowej ,,Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” oraz innych wyróżnień – na bieżąco;

   

  16. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji – na bieżąco;

   

  17. Stały monitoring i współpraca w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza – na bieżąco;

   

  18. Inne problemy i sprawy wynikające z bieżących potrzeb w zakresie działania Komisji – na bieżąco;