Sobota, 21 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Anzelm, Feliks, Bartosz
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-D-7

Wydawanie kart parkingowych placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Wydawanie kart parkingowych placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej składany jest do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na siedzibę placówki.
2. Składający wniosek oświadcza o: posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł.
4. Do wglądu - dowód rejestracyjny pojazdu placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

UWAGA: w razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: 1.Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 złotych.
2. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (obowiązuje od 4 stycznia 2016 roku).
3.Opłatę należy wnieść w Kasie Urzędu Miasta, Rynek 1 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza,

Bank ING 43 1050 1445 1000 0023 5299 0739 dochody Budżetu Państwa
wskazując w polu "nazwa zleceniodawca" nazwę placówki z podaniem kodu pocztowego, a w polu "tytułem" opłata za wydanie karty parkingowej.
UWAGA: wpłaty należy dokonać dopiero po upewnieniu się, że placówka posiada uprawnia do otrzymania karty parkingowej.

IV. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: 1. W momencie składania wniosku

V. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: 1. Osoba upoważniona do reprezentowania placówki może w każdej chwili sprawdzić stan sprawy

VI. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 1.Osoba upoważniona do reprezentowania placówki składa wniosek o wydanie karty parkingowej osobiście.
2.Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku.
3.W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

VII. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: 1.Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

VIII. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Niezwłocznie, maksymalnie do 1-go m-ca od daty złożenia wniosku

IX. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy

X. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: 0048 18 441-83-63
Fax: 0048 18 441-83-63
e-mail: zonns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 -16.00, wtorek –piątek: 7.00 – 15.00
Godziny przyjęć stron:: poniedziałek: 10.00 -16.00, wtorek –piątek: 7.00 – 14.00

XI. ORGAN WYKONUJĄCY USŁUGĘ: Organem jest Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

XII. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Aleksandra Bulzak - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: 0048 18 441-83-63
Wiesława Nosal - sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: 0048 18 441-83-63

XIII. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 870).

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii