Piątek, 25 maja 2018 Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-D-6

Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć dopiero gdy orzeczenie uprawomocni się, tzn. nie można już wnieść od niego odwołania. Wniosek składany jest do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
2. Jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby (zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku), której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami - wyjątek: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami,
a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest umieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł.
4. Oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6 b ust. 3a pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
5 Ksero dowodu osobistego.

UWAGA: wnioski składane drogą pocztową lub przez upoważnione osoby zawierają brak formalny – brak osobistego stawiennictwa celem złożenia wzoru podpisu. Wnioskodawcy będą wzywani do uzupełnienia braku formalnego.
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: 1.Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 złotych.
2.Opłatę należy wnieść w Kasie Urzędu Miasta, Rynek 1 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza,

Bank ING 43 1050 1445 1000 0023 5299 0739 dochody Budżetu Państwa
wskazując w polu "nazwa zleceniodawca" swoje imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania z podaniem kodu pocztowego, a w polu "tytułem" opłata za wydanie karty parkingowej.
UWAGA: wpłaty należy dokonać dopiero po upewnieniu się, że posiadane orzeczenie uprawnia do otrzymania karty parkingowej.
IV. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: 1. w momencie składania wniosku
V. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: 1.Osoba zainteresowana może w każdej chwili sprawdzić stan sprawy
VI. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 1.Wymagane dokumenty należy dostarczyć złożyć osobiście z wyjątkiem:
• osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
2.Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku.
3.W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
4. Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
VII. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: 1. Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty. Kartę parkingową wydaną:
• osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
• osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
• osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.
2. Lub przez osobę upoważnioną wymienioną we wniosku w rubryce „upoważnienie” po okazaniu dowodu tożsamości.
VIII. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Niezwłocznie, maksymalnie do 1-go m-ca od daty złożenia wniosku
IX. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy
X. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: 0048 18 441-83-63
Fax: 0048 18 441-83-63
e-mail: zonns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 -16.00, wtorek –piątek: 7.00 – 15.00
Godziny przyjęć stron:: poniedziałek: 10.00 -16.00, wtorek –piątek: 7.00 – 14.00

XI. ORGAN WYKONUJĄCY USŁUGĘ: Organem jest Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

XII. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Aleksandra Bulzak - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: 0048 18 441-83-63
Wiesława Nosal - sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: 0048 18 441-83-63

XIII. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870),
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818),
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843),
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 852).

XIV. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
1 czerwca 2015 r.

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii