Poniedziałek, 23 lipca 2018 Imieniny obchodzą: Brygida, Apolinary, Bogna
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-C-4

Stypendium szkolne

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja administracyjna o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (załącznik nr 1, załącznik nr 2)
2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ucznia, słuchacza uprawnionego do stypendium szkolnego.
3. Zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności zaświadczenie lub oświadczenie o:
a) zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
b) ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
c) wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów,
d) przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
e) wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
f) korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
g) dochodach z pracy dorywczej,
h) wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: obowiązek udokumentowania dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Do 15 września każdego roku

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osobisty kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: - osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
- drogą pocztową

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Odbiór w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
pocztą

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. , poz. 267)

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji- nie podlega opłacie skarbowej

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. dodatków mieszkaniowych i pomocy socjalnej dla uczniów
Siedziba: Żywiecka 13
Telefon: 0048 18 444-36-23, 444-36-24, 441-98-71
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mopsns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek Bankowy: 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 – 13.00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Dorota Pajerska-Smoleń – Kierownik Zespołu ds. dodatków mieszkaniowych i pomocy socjalnej dla uczniów
Aleksandra Wojnar –Zastępca Kierownika Zespołu ds. dodatków mieszkaniowych i pomocy socjalnej dla uczniów
Telefon: 18 441-98-66
e-mail: dodatkimieszkaniowe@mops.nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - piątek 7.00-15.00

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2 Uchwała Nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza” (Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 6918)
3. Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza”.
4. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z poz. zm.)

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 2015-05-04

XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Leszek Bajorek – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz wniosku I | Formularz wniosku II

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii