Niedziela, 18 listopada 2018 Imieniny obchodzą: Karolina, Roman, Aniela
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-B-1

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających dom pomocy społecznej, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie...

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających dom pomocy społecznej, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja administracyjna o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:  wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie
 zobowiązanie się osoby do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia
 wywiad środowiskowy oraz dokumenty kompletowane w trakcie wywiadu:
- kserokopia dowodu osobistego lub dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- zaświadczenie o kontynuacji nauki,
- przy ubieganiu się o pomoc na zagospodarowanie - oświadczenie składane przez osobę usamodzielnianą potwierdzające zamiar osiedlenia na terenie miasta Nowego Sącza.
Dokumenty ustalające dochód – zaświadczenia o dochodach osoby usamodzielnianej oraz osób z którymi zamierza wspólnie gospodarować po opuszczeniu placówki:
 decyzja organu emerytalno – rentowego
 zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia (netto) z tytułu zatrudnienia lub w przypadku braku pracy zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy
 zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 zaświadczenia lub decyzje innych organów przyznających świadczenia pieniężne
 oświadczenie o uzyskaniu jednorazowego dochodu przekraczającego kryterium dochodowe.
 oświadczenie o stanie majątkowym.


III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Postępowanie nie podlega opłatom.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zaświadczenie o dochodach ważne miesiąc

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: 30 dni od daty wpływu

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osobisty kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13 lub drogą pocztową

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13 lub drogą pocztową

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Niezwłocznie, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, maksymalnie do 30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletną dokumentacją.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – brak opłat

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Opieki Zastępczej
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: 0048 18444-36-23, 444-36-24, 441-98-71
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mopsns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 -16.00, wtorek –piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 – 13.00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: 1. Renata Fecko – Kierownik Działu
Telefon: 0048 18 444-36-23 w. 40
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
2. Aleksandra Makowiecka – Zastępca Kierownika Działu
Telefon: 0048 18 444-36-23 w. 33
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm./

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 1.05.2012 r.

XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Leszek Bajorek – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii