Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-E-1

Fundusz alimentacyjny

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego /załącznik FA-1/
 Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego /załącznik FA-1Z/,
 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) /załącznik ZFA-03/,
 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy /załącznik ZFA-05/,
 Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów /załącznik ZFA-06/,
 Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji innych niż dłużnik alimentacyjny /załącznik ZFA/
 Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów /zaświadczenie/
 Dokumenty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 15 ust. 4)

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467).


VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467).

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osobisty kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Za pośrednictwem Portalu Informacyjno -Usługowego Emp@tia
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Drogą pocztową.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Odbiór w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Za pośrednictwem Portalu Informacyjno -Usługowego Emp@tia

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. t. j. Dz. U z 07.01.2017 r, poz. 1257)

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji - nie podlega opłacie


XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (miejsce wykonania usługi – dane teleadresowe – w tym: adres, nr telefonu, nr faxu, adres mailowy, godziny pracy, NIP, REGON, kod terytorialny GUS, nr rachunku bankowego) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego
Siedziba: Żywiecka 13
Telefon: 0048 18 444-36-23, 444-36-24, 443-52-39
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mopsns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. O/Nowy Sącz 16 1050 1445 1000 0023 5306 6497


XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (w tym: godziny przyjęć w sprawach związanych ze skargami i wnioskami) Józef Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 -13.00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: (służbowe dane teleadresowe, w tym: adres, nr telefonu, adres mailowy, godziny pracy) Jerzy Zając
Telefon: 0048 18 444-36-23 wew. 47
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 554
ze zm,
 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego Dz. U. z dnia 31 lipca 2017 r. poz. 1467,
 Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 30-07-2018 r.

XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Józef Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Leszek Bajorek – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek (FA-1) | Załącznik do wniosku (FA-1Z) | Oświadczenie (ZFA-03) | Oświadczenie (ZFA-04) | Oświadczenie (ZFA-05) | Oświadczenie (ZFA-06) | Oświadczenie I (ZFA) | Zaświadczenie

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii