Poniedziałek, 26 czerwca 2017 Imieniny obchodzą: Jan, Paweł, Dawid
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-E-1

Fundusz alimentacyjny

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego /załącznik nr 1/
 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy /załącznik nr 2/,
 Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
/załącznik nr 3/,
 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy /załącznik nr 4/,
 Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej /załącznik nr 5/,
 Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów /załącznik nr 6/
 Dokumenty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 15 ust. 4)

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12.2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2229).


VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12.2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2229).


VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osobisty kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Za pośrednictwem Portalu Informacyjno -Usługowego Emp@tia
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Drogą pocztową.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Odbiór w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Za pośrednictwem Portalu Informacyjno -Usługowego Emp@tia

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. t. j. Dz. U z 07.01.2016 r, poz. 23)

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji - nie podlega opłacie


XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (miejsce wykonania usługi – dane teleadresowe – w tym: adres, nr telefonu, nr faxu, adres mailowy, godziny pracy, NIP, REGON, kod terytorialny GUS, nr rachunku bankowego) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego
Siedziba: Żywiecka 13
Telefon: 0048 18 444-36-23, 444-36-24, 443-52-39
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mopsns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. O/Nowy Sącz 16 1050 1445 1000 0023 5306 6497


XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (w tym: godziny przyjęć w sprawach związanych ze skargami i wnioskami) Józef Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 -13.00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: (służbowe dane teleadresowe, w tym: adres, nr telefonu, adres mailowy, godziny pracy) Jerzy Zając
Telefon: 0048 18 444-36-23 wew. 47
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 169
ze zm,
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosków, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015 r. poz. 2229,
 Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 01-08-2016 r.

XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Józef Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Leszek Bajorek – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Logo ISO 9001:2008 Jesteśmy wśród najlepszych

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | formularz wniosku | formularz zaświadczenia | formularz oświadczenia I | formularz oświadczenia II | formularz oświadczenia III | formularz oświadczenia IV | formularz oswiadczenia V | formularz oświadczenia VI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii