Poniedziałek, 23 lipca 2018 Imieniny obchodzą: Brygida, Apolinary, Bogna
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-E-1

Fundusz alimentacyjny

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego /załącznik FA-1/
- Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego /załącznik FA-1Z/,
- Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27,
art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2012 r. poz. 361, z późn. zm.) /załącznik ZFA-03/,
- Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenia zdrowotne albo składek członka rodziny w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy /załącznik ZFA-04/,
- Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w
hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy /załącznik
ZFA-05/,
- Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów /załącznik ZFA-06/,
- Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych
względem osoby uprawnionej do alimentacji innych niż dłużnik alimentacyjny /załącznik ZFA/
- Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów /zaświadczenie/
- Dokumenty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 15 ust. 4)

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu
postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i
oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467).

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu
postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i
oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467).

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osobisty kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Za pośrednictwem Portalu Informacyjno -Usługowego Emp@tia
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Drogą pocztową.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Odbiór w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Za pośrednictwem Portalu Informacyjno -Usługowego Emp@tia

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. t. j. Dz. U z 07.01.2017 r, poz. 1257)
XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14
dni od daty doręczenia decyzji - nie podlega opłacie
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl,
http://www.nowysacz.pl
NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (miejsce wykonania usługi – dane teleadresowe – w tym: adres, nr telefonu, nr faxu, adres mailowy, godziny pracy, NIP, REGON, kod terytorialny GUS, nr rachunku bankowego)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego
Siedziba: Żywiecka 13
Telefon: 0048 18 444-36-23, 444-36-24, 443-52-39
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mopsns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. O/Nowy Sącz 16 1050 1445 1000 0023 5306 6497

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (w tym: godziny przyjęć w sprawach związanych ze skargami i wnioskami)
Józef Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 -13.00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: (służbowe dane teleadresowe, w tym: adres, nr telefonu, adres mailowy, godziny pracy)
Jerzy Zając
Telefon: 0048 18 444-36-23 wew. 47
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 489
ze zm,
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania,
sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach
o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego Dz. U. z dnia 31 lipca 2017 r. poz. 1257,
- Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 01-08-2017 r.

XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Józef Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Leszek Bajorek – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek (FA-1) | Załącznik do wniosku (FA-1Z) | Oświadczenie (ZFA-03) | Oświadczenie (ZFA-04) | Oświadczenie (ZFA-05) | Oświadczenie (ZFA-06) | Oświadczenie I (ZFA) | Zaświadczenie

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii