Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-D-4

Wydanie legitymacji osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16-go roku życia (obowiązujące od 1.09.2017 r.)

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
2. Ostanie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności.
3 Kserokopia dowodu osobistego należy dołączyć w przypadku składani wniosku pocztą lub przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego nie będącego rodzicem. Kserokopia powinna mieć zaczernione pola dotyczące imion rodziców oraz nazwiska rodowego.
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Za wydanie duplikatu legitymacji po 1września 2017 roku Powiatowy Zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł art. 6cc ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511)

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy
VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: 1. W momencie składania wniosku
VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Osoba zainteresowana może w każdej chwili sprawdzić stan sprawy.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 1. Dokumenty można składać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Żywiecka 13
33-300 Nowy Sącz jak również można wysłać drogą pocztową.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: 1. legitymację może odebrać osoba sprawująca władzę rodzicielską/opiekę/kuratelę nad osobą niepełnosprawną uprawnioną do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej lub przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem wskazanym we wniosku.
X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Niezwłocznie, maksymalnie do 1-go m-ca od daty złożenia wniosku


XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Nie dotyczy

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: (018) 441-83-63
Fax: (018) 441-83-63
e-mail: zonns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Nowy Sącz 39 1050 1445 1000 0023 5306 64
XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10:00 – 13:00.
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Jolanta Szarek - przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: 0048 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Marcin Dziadowicz - sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: 0048 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Magdalena Stojda - pracownik administracyjny
Telefon: 0048 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((j. t. Dz.U. z 2018 r. poz. 511).
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1541).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. z dnia 2007 r. Nr 228, poz. 1681).

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
21.06.2018 r.

XVII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
adres: ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (018) 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl
Leszek Bajorek – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
adres: ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (018) 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii