Niedziela, 22 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-D-4

Wydanie legitymacji osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16-go roku życia (obowiązujące od 1.09.2017 r.)

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
2. ostanie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Za wydanie duplikatu legitymacji po 1września 2017 roku Powiatowy Zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł (art. 6cc ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046))

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: 1. w momencie składania wniosku

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osoba zainteresowana może w każdej chwili sprawdzić stan sprawy

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 1. W siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności tj. ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz
2. Droga pocztowa

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: 1. legitymację może odebrać osoba sprawująca władzę rodzicielską/opiekę/kuratelę nad osobą niepełnosprawną uprawnioną do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej lub przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem wskazanym we wniosku.
2. drogą pocztową

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Niezwłocznie, maksymalnie do 1-go m-ca od daty złożenia wniosku

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: 0048 18 441-83-63
Fax: 0048 18 441-83-63
e-mail: zonns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 -16.00, wtorek –piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Nowy Sącz 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 – 13.00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 444-36-23, 444-36-24, 443-52-39,
Tel. Informacyjny dla mieszkańców: 0048 18 440-74-78 Fax.0048 18 443-52-39, e-mail: mopsns@op.pl
NIP: 734-001-59-26, REGON: 004400618, Kod terytorialny GUS: 12 62
Aleksandra Bulzak - przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: 0048 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Wiesława Nosal - sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: 0048 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Jolanta Szarek – pracownik obsługi administracyjnej Zespołu
Telefon: 0048 18 441-83-63
Marcin Dziadowicz – pracownik obsługi administracyjnej Zespołu
Telefon: 0048 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1110).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności
osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r, w sprawie warunków, sposobu oraz trybu
gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o
Niepełnosprawności (Dz.U. z dnia 7 grudnia 2007 r. Nr 228, poz. 1681).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań
specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 250, poz. 1875).XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 15.09.2017 r.

XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Leszek Bajorek – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii