Niedziela, 21 stycznia 2018 Imieniny obchodzą: Agnieszka, Jarosław
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-D-3

Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, przy składaniu którego wymagany będzie do wglądu dowód osobisty wnioskodawcy. W przypadku złożenia wniosku drogą pocztową prosimy o dołączenie kserokopii dowodu osobistego.
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez lekarza pod którego opieką znajduje się osoba ubiegająca się o orzeczenie.
3. ocena psychologiczna – dla osób, które korzystają z porad psychologa.
4. orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów
5. posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na określanie wskazań .

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na druku obowiązującym w Zespole jest ważne miesiąc od daty jego wystawienia.
Ocena psychologiczna ważna 2 lata od daty wystawienia.
VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: 1. wymagane dokumenty należy dołączyć do wniosku w dniu jego składania.
2. po otrzymaniu zawiadomienia o zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji medycznej - zgodnie z terminem podanym w piśmie - 14 dni lub 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osoba zainteresowana może w każdej chwili sprawdzić stan sprawy.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 1. Dokumenty można składać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Żywiecka 13
33-300 Nowy Sącz.
2. Dokumenty można również wysłać drogą pocztową.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: 1. orzeczenie może odebrać wnioskodawca osobiście lub osoba upoważniona przez wnioskodawcę na piśmie /w tym wypadku wymagane będą do wglądu dowody tożsamości wnioskodawcy i osoby upoważnionej/ - termin odbioru 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego.
2. w przypadku nie zgłoszenia się po odbiór decyzji – orzeczenie zostanie przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące – zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie służy odwołanie.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: 0048 18 441-83-63
Fax: 0048 18 441-83-63
e-mail: zonns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 -16.00, wtorek –piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Nowy Sącz 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 – 13.00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Aleksandra Bulzak - przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: 0048 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Wiesława Nosal - sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: 0048 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Jolanta Szarek - pracownik obsługi administracyjnej Zespołu
Telefon: 0048 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz.U. Nr 139, poz. 1328/
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności osób w wieku do 16 roku życia /Dz.U. Nr 17, poz. 162/
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r, w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności /Dz.U. z dnia 7 grudnia 2007 r. Nr 228, poz. 1681/
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz.U. Nr 250, poz. 1875/

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 31.12.2010 r.

XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Leszek Bajorek – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Logo ISO 9001:2008 Jesteśmy wśród najlepszych

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz wniosku | Formularz zaświadczenia | Formularz oceny

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii