Czwartek, 25 kwietnia 2019 Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Elwira
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-D-2

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przy składaniu którego wymagany będzie do wglądu dowód osobisty lub paszport wnioskodawcy. W przypadku złożenia wniosku drogą pocztową prosimy o dołączenie kserokopii dowodu osobistego. Wnioskodawca posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Termin nie dotyczy przypadków wynikających z pogorszenia stanu zdrowia.
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba ubiegająca się o orzeczenie (wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku).
3. W przypadku zaocznego orzekania – zaświadczenie lekarskie o niemożliwości przybycia osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu długotrwałej choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo wraz z oceną pacjenta według skali Barthel
4. Ocena psychologiczna – dla osób, które korzystają z porad psychologa.
5. Kopia aktualnych wyników badań diagnostycznych oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności (karty informacyjne leczenia szpitalnego, sanatoryjnego, kartoteki lekarskie) - uwierzytelnione przez placówki służby zdrowia lub oryginały dokumentów medycznych należy przynieść do wglądu przy składaniu wniosku.
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Brak opłat

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na druku obowiązującym w Zespole jest ważne 30 dni od daty jego wystawienia.
Ocena psychologiczna ze względu na dynamikę rozwoju psychicznego jest ważna 2 lata od daty wystawienia.
VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: 1. Wymagane dokumenty należy dołączyć do wniosku w dniu jego składania.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji medycznej - zgodnie z terminem podanym w piśmie.
VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Osoba zainteresowana może w każdej chwili sprawdzić stan sprawy.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 1. Dokumenty można składać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Żywiecka 13
33-300 Nowy Sącz, jak również można wysłać drogą pocztową.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: 1. Orzeczenie może odebrać wnioskodawca osobiście lub osoba upoważniona przez wnioskodawcę na piśmie (w tym wypadku wymagane będą do wglądu dowody tożsamości wnioskodawcy i osoby upoważnionej) - termin odbioru 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego.
2. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór decyzji – orzeczenie zostanie przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące – zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Odwołanie od decyzji przysługuje do organu II instancji tj. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Basztowa 22 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego Zespołu. Tryb odwoławczy nie podlega opłacie skarbowej.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: (018) 441-83-63
Fax: (018) 441-83-63
e-mail: zonns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Nowy Sącz 39 1050 1445 1000 0023 5306 64
XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Luiza Piątkiewicz - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10:00 – 13:00.
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Jolanta Szarek - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: (018) 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Marcin Dziadowicz - sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: (018) 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Magdalena Stojda - pracownik administracyjny
Telefon: (018) 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Romana Borek - pracownik administracyjny
Telefon: (018) 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. z dnia 2007 r. Nr 228, poz. 1681).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 250, poz. 1875).
XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: (Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.)

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: [Tahoma 8]

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Luiza Piątkiewicz - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
adres: ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (018) 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl
Łukasz Sierotowicz – p.o. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
adres: ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (018) 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz wniosku | Formularz zaświadczenia I | Formularz zaświadczenia II | Formularz oceny | Ocena pacjenta wg skali Barthel | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii