Niedziela, 22 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-D-1

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, przy składaniu którego wymagany będzie do wglądu dowód osobisty przedstawiciela ustawowego dziecka oraz dokument potwierdzający tożsamość dziecka /dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, odpis skrócony aktu urodzenia/. W przypadku złożenia wniosku drogą pocztową prosimy o dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka oraz jego przedstawiciela ustawowego.
Przedstawiciel ustawowy dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Termin nie dotyczy przypadków wynikających z pogorszenia stanu zdrowia.
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez lekarza, pod którego opieką znajduje się dziecko.
3. w przypadku zaocznego orzekania - zaświadczenie lekarskie o niemożliwości przybycia dziecka na posiedzenie składu orzekającego z powodu długotrwałej choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo.
4. informacja o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem, sporządzona przez przedstawiciela ustawowego dziecka
5. ocena psychologiczna – dla dzieci, które korzystają z porad psychologa.
6. wywiad z wychowawcą klasy /pedagogiem szkolnym/.
7. kopia aktualnych wyników badań diagnostycznych oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności /karty informacyjne leczenia szpitalnego, sanatoryjnego, kartoteki lekarskie/ - uwierzytelnione przez placówki służby zdrowia

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na druku obowiązującym w Zespole jest ważne miesiąc od daty jego wystawienia.
Ocena psychologiczna ze względu na dynamikę rozwoju psychicznego jest ważna 2 lata od daty wystawienia.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: 1. wymagane dokumenty należy dołączyć do wniosku w dniu jego składania.
2. po otrzymaniu zawiadomienia o zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji medycznej - zgodnie z terminem podanym w piśmie - 14 dni lub 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osoba zainteresowana może w każdej chwili sprawdzić stan sprawy.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 1. Dokumenty można składać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Żywiecka 13
33-300 Nowy Sącz jak również można wysłać droga pocztową.


IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: 1. orzeczenie może odebrać przedstawiciel ustawowy dziecka, który złożył wniosek lub osoba upoważniona przez
przedstawiciela ustawowego dziecka na piśmie /w tym wypadku wymagane będą do wglądu dowody tożsamości
przedstawiciela ustawowego dziecka i osoby upoważnionej/ - termin odbioru 14 dni od daty posiedzenia składu
orzekającego.
2. w przypadku nie zgłoszenia się po odbiór decyzji – orzeczenie zostanie przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące – zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie od decyzji przysługuje do organu II instancji tj. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Basztowa 22 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego Zespołu. Tryb odwoławczy nie podlega opłacie skarbowej.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: 0048 18 441-83-63
Fax: 0048 18 441-83-63
e-mail: zonns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 -16.00, wtorek –piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Nowy Sącz 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 – 13.00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Aleksandra Bulzak - przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: 0048 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Wiesława Nosal - sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: 0048 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Jolanta Szarek – pracownik obsługi administracyjnej Zespołu
Telefon: 0048 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz.U. Nr 139, poz. 1328 z póżn. zm./
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności osób w wieku do 16 roku życia /Dz.U. Nr 17, poz. 162/
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r, w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności /Dz.U. z dnia 7 grudnia 2007 r. Nr 228, poz. 1681/
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz.U. Nr 250, poz. 1875/

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 31.12.2010 r.

XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Leszek Bajorek – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz wniosku | Formularze zaświadczeń I i II | Formularz informacji | Formularz wywiadu | Formularz oceny

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii