Piątek, 19 października 2018 Imieniny obchodzą: Piotr, Ziemowit, Izaak
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-B-7

Ustalenie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej tj. w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego...

Pełna nazwa usługi: Ustalenie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczejtj. w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja administracyjna dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:  dokumenty obrazujące sytuację osobistą, materialno – bytową i zdrowotną rodziny:

Dokumenty ustalające dochód – zaświadczenia o dochodach osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności z miesiąca poprzedzającego wszczęcie postępowania:
 decyzja organu emerytalno – rentowego;
 zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia (netto) z tytułu zatrudnienia lub w przypadku braku pracy zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy;
 zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego;
 zaświadczenia lub decyzje innych organów przyznających świadczenia pieniężne;
 oświadczenie o uzyskaniu jednorazowego dochodu przekraczającego kryterium dochodów;
 oświadczenie o stanie majątkowym;
 wniosek strony o umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty;

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Postępowanie nie podlega opłatom.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zaświadczenie o dochodach ważne 1 miesiąc.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: 30 dni od daty wpływu wniosku.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osobisty kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13 lub drogą pocztową

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13 lub drogą pocztową

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Niezwłocznie, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, maksymalnie do 30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletną dokumentacją.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – brak opłat

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Opieki Zastępczej
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: 0048 18444-36-23, 444-36-24, 441-98-71
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mopsns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 -16.00, wtorek –piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 – 13.00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: 1. Renata Fecko – Kierownik Działu
Telefon: 0048 18 444-36-23 w. 40
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
2. Aleksandra Makowiecka – Zastępca Kierownika Działu
Telefon: 0048 18 444-36-23 w. 33
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm./.
2. Uchwała Nr XXIV/234/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym /Dz. U. Woj. Mał. z dn. 13.04.2012 r., poz. 1584/

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 1 maja 2012 r.

XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Józef Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Leszek Bajorek – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii