Czwartek, 21 września 2017 Imieniny obchodzą: Jonasz, Mateusz, Hipolit
Szukaj:

 

System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000

 

 

 

System Zarządzania w Urzędzie Miasta - prezentacja

Po pomyślnnie zakończonym audycie certyfikującym Urząd Miasta Nowego Sącza otrzymał rozpoznawalny na świecie znak jakości w postaci Certyfikatu ISO 9001:2000 w oparciu o dwie akredytacje - Polskiego Centrum Akredytacji i Brytyjskiego Centrum Akredytacji (United Kingdom Accreditation Service). Urząd Miasta Nowego Sącza dołączył tym samym do najlepiej zarządzanych organizacji.

Urząd Miasta nagrodzony Certyfikatem ISO 9001:2000 - wiadomość z 10 listopada 2008 r.

   

Audyt odbył się 4 września 2008 r. w kilkunastu komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta. Jego celem było sprawdzenie zgodności stosowanego od sześciu miesięcy w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością - z normą ISO 9001:2000.

Budowa Systemu została rozpoczęta w połowie 2007 r. z inicjatywy prezydenta Ryszarda Nowaka. W efekcie konsekwentnych prac kilkudziesięciu urzędników pod kierunkiem Wojciecha Piecha pełnomocnika prezydenta ds. systemów zarządzania jakością powstał jeden z największych systemów tego rodzaju w Polsce.

W raporcie z audytu czytamy m.in.: "System zarządzany wzorowo przez Pełnomocnika wspieranego przez pracowników Urzędu".
Audyt przeprowadzili audytorzy międzynarodowej jednostki certyfikującej Bureau Veritas Certification International, której kluczową działalnością jest potwierdzanie zgodności z międzynarodowymi i krajowymi wymaganiami w obszarach jakości, bezpieczeństwa, środowiska i odpowiedzialności społecznej. Działając w 140 krajach i ponad 700 biurach i laboratoriach, Grupa świadczy usługi dla ponad 200 000 klientów na całym świecie.

Wdrożony w Urzędzie Miasta System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 ma na celu stałe podnoszenie jakości usług wynikających z zadań własnych gminy i powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych.

 System Zarządzania Jakością został zbudowany na bazie powiązanych ze sobą 60 procesów i podprocesów. W ramach każdego z nich zidentyfikowano i określono tryby postępowania mające istotny wpływ na jakość wykonywanych zadań realizowanych w ramach całego Systemu Zarządzania Jakością, do których należą m.in. ciągłe doskonalenie działania, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji oraz utrwalenie świadomości, że za jakość pracy odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Urzędu.

 

 

Jak mówi prezydent Miasta Ryszard Nowak: - Rynek usług Unii Europejskiej jest bardzo wymagający, dlatego szansę sprostania rosnącym wymaganiom jakościowym mają tylko te usługi, których standard ściśle odpowiada międzynarodowym normom jakości. System Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2000, jaki został wdrożony w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - jest dziś powszechnie rozpoznawalną legitymacją rzetelności i solidności na każdej płaszczyźnie funkcjonowania.

Przyszłe korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy można podzielić na cztery grupy.

 W pierwszej grupie dotyczącej orientacji na mieszkańców i doskonalenia jakości świadczonych dla nich usług są takie korzyści jak: rozpoznanie potrzeb mieszkańców, wprowadzenie mechanizmów podnoszących zadowolenie mieszkańców ze świadczonych przez samorząd usług, wprowadzenie mechanizmów badania satysfakcji mieszkańców i podejmowanie w związku z wynikami badań działań korygujących i zapobiegawczych.

Druga grupa dotyczy uporządkowania prowadzonej działalności poprzez: eliminację zbędnych lub dublujących się działań, planowanie wszystkich działań, precyzyjne określenie zakresów odpowiedzialności i uprawnień, osiągnięcie czytelnej struktury Urzędu Miasta, sprawny obieg dokumentów i informacji.

Trzecia grupa dotyczy zwiększenia efektywności zarządzania poprzez zidentyfikowanie, nadzorowanie i optymalizację procesów realizowanych w Urzędzie Miasta, w tym: zarządzanie przez cele, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, dobrze wyszkolony i umotywowany personel, poprawa wyników jakościowych, koordynacji i gospodarności, możliwość wykorzystania systemu zarządzania jakością do opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego (zaplanowanie rozwoju, konfiguracji, ilości komputerów, oprogramowania), ciągłe doskonalenie działań instytucji poprzez wprowadzenie wewnętrznych mechanizmów monitorowania i wprowadzania zmian.

Poza korzyściami skierowanymi na klientów Urzędu Miasta wdrożenie systemu zarządzania jakością może przynieść korzyści finansowe. Posiadanie certyfikatu ISO premiuje bowiem przy staraniach o środki z funduszy unijnych. Wnioski złożone przez jednostkę posiadającą certyfikat przy ocenie otrzymują dodatkowe punkty.
Inną, już niemierzalną finansowo, zaletą posiadania certyfikatu ISO jest prestiż. Dotychczas liczba gmin w Polsce, które z powodzeniem wprowadziły system zarządzania jakością jest jeszcze niewielka. Uzyskanie certyfikatu będzie więc niewątpliwie elementem promującym Nowy Sącz.