Niedziela, 19 maja 2019 Imieniny obchodzą: Piotr, Mikołaj, Lew
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz,
przeznaczonej do sprzedaży

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

z nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot prawa własności Skarbu Państwa, objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00005774/4, położonej przy ul. Plac Kolegiacki 2 w Nowym Sączu, – działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 20/2 o powierzchni 0,1311 ha, 20/8 o powierzchni 0,0576 ha i 20/9 o powierzchni 0,2665 ha zabudowanych: budynkiem, w którym znajduje się Zespół Szkół Katolickich wraz z zabudowaną arkadą mieszczącą pracownie plastyczne, budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym wraz z całą infrastrukturą techniczną.

Część przedmiotowej nieruchomości składa się z 3 działek gruntowych o łącznej powierzchni 0,4552 ha, które tworzą jedną gospodarczą całość:

Działka nr 20/9 w obrębie 28 – to niezabudowana skarpa miejska o powierzchni 0,2665 ha, porośnięta drzewami i krzewami samosiejkami; skarpa opada w kierunku wschodnim do przebiegającego Bulwaru Obrońców Narwiku i przebiegającej rzeki Kamienica. Skarpa historycznie stanowiła naturalną barierę zwieńczoną murem obronnym miasta, którego fragment stanowi granicę działki nr 20/8 od strony ul. Św. Małgorzaty (dawniej ul. Zakościelnej).

Działka 20/8 w obrębie 28 o powierzchni 0,0576 ha to działka biegnąca wzdłuż muru obronnego oraz zabudowanej działki nr 20/2; na działce zlokalizowany jest budynek gospodarczy składający się z 5 pomieszczeń o wymiarach 32,6m x 3,85 m- 4,20 m, przylega na całej długości do istniejącego XVII-wiecznego muru miejskiego. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż budynek gospodarczy znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, jego zużycie techniczne oszacowano na poziomie 95%.

Działka nr 20/2 w obrębie 28 o powierzchni 0,1311 ha, zabudowana budynkiem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym wraz z dobudowanymi parterowymi arkadami w kształcie litery „L” aktualnie zajmowanym przez Zespół Szkół Katolickich. Budynek wzniesiony w latach 1900-1920 jako obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony – został nadbudowany pod koniec lat 70-tych XX wieku. W tym samym okresie do budynku zostały dobudowane arkady, aktualnie zaadaptowane na potrzeby Zespołu Szkół Katolickich jako pracownie plastyczne. W budynku aktualnie prowadzone są: Katolickie Gimnazjum, Katolickie Liceum Plastyczne, Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące oraz Katolicka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia. Ponadto w budynku znajdują się biura Ośrodka wsparcia i Terapii Rodzin oraz pomieszczenie mieszkalne. Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 85/80 z dnia 28.01.1980 roku działka nr 20/2 wraz z zabudową została wpisana do rejestru zabytków pod nr rej. Kś „A” 285/80 jako dawna zabudowa parafialna oraz ciekawy przykład typowej XX-wiecznej ochronki dla dzieci.

Budynek zaopatrzony w instalacje: wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu ziemnego, CO i CW z dwóch pieców CGB 75 kW marki „Wolf”. Parametry ogólne budynku: powierzchnia zabudowy – 499,13m2; powierzchnia użytkowa budynku – 1 222,62 m2 ( w tym: część mieszkalna 60,09m2, część biurowa 103,46 m2, część szkolna 1 059,07 m2), kubatura budynku: 6 600,00 m3. W budynku pomieszczenia piwnic stanowią pomieszczenia pomocnicze, takie jak szatnia, pracownie tematyczne, świetlica szkolna, kotłownia oraz pomieszczenia gospodarcze. Pomieszczenia parteru to sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne szkoły, sanitariaty oraz komunikacja. Pomieszczenia pięter to sale lekcyjne, gabinety przedmiotowe, pomieszczenia biurowe i pomieszczenie mieszkalne oraz sanitariaty i komunikacja.

Przedmiotowy teren objęty jest planem miejscowym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”, zatwierdzonym uchwałą Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – “Nowy Sącz – 29 Śródmieście’’ (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 5651 z 1 października 2015) i oznaczony jest symbolem na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały:

  • działka nr 20/2 symbol - B41UK – tereny kultu religijnego o przeznaczeniu związanym z usługami kultu religijnego, kultury i edukacji wraz z funkcją towarzyszącą, realizowaną jako usługi handlu oraz mieszkalnictwo;
  • działka 20/8 symbol – B41UK (j.w.) oraz B10ZU – tereny zieleni urządzonej;
  • działka 20/9 symbol – B10ZU (j.w) oraz B41 UK (j.w).

Cena netto nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1  ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynosi ― 2 933 700,00 zł. (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset 00/100).
Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie:

  • której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,
    jeżeli złoży wniosek o jej nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami przed dniem 23 kwietnia 2019 roku.
     

Autor: Karolina Solecka Dodano: 2019-03-13 13:29:34