Wtorek, 23 kwietnia 2019 Imieniny obchodzą: Wojciech, Jerzy, Adalbert
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Źródlanej w Krynicy - Zdroju

WGM.RG.6841.1.1.2017.KS                                                                                            do 16.01.2019 r.

 PREZYDENT  MIASTA  NOWEGO  SĄCZA
z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  1. nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr            obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2171 o powierzchni 0,1278 ha, będącej własnością Gminy Krynica – Zdrój, w użytkowaniu wieczystym do dnia 27.10.2077 r. Miasta Nowy Sącz
  2. budynku administracyjnego, trzykondygnacyjnego o pow. użytkowej 166,6 m2 i kubaturze 897 m3 oraz innych urządzeń, które stanowią odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego Miasta Nowy Sącz usytuowanych na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 2171 o powierzchni 0,1278 ha, objętej księgą wieczystą Nr         
  3. nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Nowy Sącz, obejmujących: działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2170 o powierzchni 0,0265ha ha objętą księgą wieczystą Nr          oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2207/2 o powierzchni 0,0034 ha objętą księgą wieczystą Nr         , wszystkie w obrębie Krynica - Zdrój położone przy ul. Źródlanej 1 w Krynicy-Zdrój.

Przedmiotowe działki położone są w ciągu ul. Źródlanej wśród zabudowy pensjonatowej, mieszkaniowej. W niewielkiej odległości ok.0,2km w kierunku południowym zlokalizowane jest jedno z największych w Krynicy – Zdroju osiedli mieszkaniowych „Źródlana”, natomiast w odległości ok. 0,3km w kierunku północno – zachodnim usytuowany jest dworzec kolejowy. Dojazd do centrum miasta ulicami: Graniczną, Kraszewskiego lub Słoneczną (jednokierunkowa) i Ebersa. W najbliższym sąsiedztwie od strony wschodniej i zachodniej wzdłuż ul. Źródlanej znajduje się zabudowa mieszkaniowo – pensjonatowa, od strony południowej ul. Źródlana, od strony północnej tereny niezabudowane. Pełna infrastruktura społeczna, urząd miasta, obiekty handlowe, uzdrowiskowe, Park Zdrojowy i inne zlokalizowane są w odległości do 1,5km. Posiadają bezpośredni dostęp do ul. Źródlanej. Działka nr 2171 – kształt zbliżony do trapezu o wymiarach ok. 25mx50m; działka nr 2170 – kształt zbliżony do trójkąta o wymiarach ok. podstawa 32m i wysokość 16m; działka nr 2207/2 – kształt zbliżony do trójkąta o wymiarach ok. podstawa 6m i wysokość 11m. Działki stanowią łącznie całość gospodarczą o kształcie zwartego wielokąta, korzystnych proporcjach boków. Teren ten jest zróżnicowany wysokościowo, położony na zboczu o znacznej różnicy rzędnych, średni spadek terenu 25% w kierunku południowo – zachodnim. Działka nr 2171 zabudowana jest murowanym budynkiem administracyjnym, trzykondygnacyjnym, w tym jedna stanowi przyziemie, z dwoma wejściami od strony południowej i zachodniej; budynek zlokalizowany jest w części południowo – zachodniej działki, pozostała część znajduje się na stromym zboczu i nie jest zagospodarowana w sposób trwały, częściowo ogrodzona od strony północnej i wschodniej siatką metalową na cokole betonowym. Działka nr 2170 zagospodarowana jest jako schody terenowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji betonowej, nawierzchni z kostki brukowej, z metalowymi barierami zabezpieczającymi. Działka nr 2207/2 stanowi poszerzenie wjazdu na nieruchomość i jest częściowo zadrzewiona. Wjazd od ul. Źródlanej i parking przy budynku utwardzony kostką brukową betonową i częściowo utwardzony zielenią: krzewami i drzewami iglastymi. Przedmiotowe nieruchomości wyposażone są w media z przyłączem do wszystkich budynków: linia energetyczna, gazowa, kanalizacyjna - miejska, wodociągowa – miejska. Budynek: 3-kondygnacyjny: przyziemie, parter, piętro, nakryty dachem wielospadowym, powierzchnia zabudowy: 95m2; konstrukcja budynku: tradycyjna murowana, fundamenty: betonowe, ściany nadziemia konstrukcyjne: murowane z cegły pełnej, w przyziemiu obłożone kamieniem, stropy: monolityczne żelbetowe, dach: konstrukcja drewniana, pokrycie blachą dachówką powlekaną, rynny i rury spustowe blaszane, ściany działowe: murowane z cegły ceramicznej, tynki i okładziny wewnętrzne: zwykłe z powłokami malarskimi, w sanitariatach, kuchni i kotłowni okładziny z płytek ceramicznych, stolarka okienna – drewniana zespolona, stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne PCV, wewnętrzne – płytowe. Budynek wybudowany w latach 30-tych XX wieku, ok. 80-letni, w technologii tradycyjnej, po kapitalnym remoncie wykonanym w okresie ostatnich 15 lat, głównie: wymiana pokrycia dachowego, stolarki zewnętrznej, naprawa i odnowa elewacji, modernizacja instalacji wewnętrznych, wyposażenie kotłowni, zmiana wykończenia wewnętrznego wszystkich pomieszczeń wraz ze zmiana funkcji z mieszkalnej na administracyjną. Stan techniczny budynku: dobry.

Przedmiotowy teren objęty jest planem miejscowym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXX.178,2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 3 października 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 roku poz. 5730) przedmiotowe działki gruntu położone są w terenie oznaczonym na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały symbolem 6.M/U.1 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.
 

Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2  pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi: 700 000,00 zł. (słownie złotych: siedemset tysięcy 00/100), przy czym na cenę wywoławczą składa się proporcjonalnie cena: działki 2170 – 70 000,00 zł, działki 2207/2 –    10 000,00 zł, prawo użytkowania wieczystego działki 2171 – 150 000,00 zł, cena budynku – 470 000,00 zł. Sprzedaż opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami).

Nie ustala się terminów zagospodarowania działki 2171 w obrębie Krynica Zdrój [Nr 0001] z uwagi na istniejącą zabudowę przedmiotowej działki (nieruchomości gruntowej).

Stosownie do przepisu art.71 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, za oddanie w użytkowanie wieczyste pobiera się opłaty roczne. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dot. działki 2171  wynosi 1% ceny. Aktualna opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi: 167,24 zł. (słownie złotych: sto sześćdziesiąt siedem 24/100), którą, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, powiększa się o należny podatek VAT w wysokości stawki podstawowej wynoszącej 23%. Opłaty roczne należy wnosić przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok z góry. W razie zwłoki w uiszczaniu opłat rocznych pobierane są ustawowe odsetki.

Od 1.01.2019 roku zgodnie z wypowiedzeniem przez Burmistrza Krynicy-Zdroju wysokości dotychczasowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste opłaty będą wynosiły: rok 2019 – 334,48 zł; rok 2020 – 1496,43 zł rok 2021 i kolejne – 2658,37 zł.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy aktualizacji opłaty rocznej, na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji. Zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej następuje również w przypadku, gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonywanych aktualizacjach. Ww. zasady dotyczące nakładów, stosuje się odpowiednio do nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesionych przez użytkownika wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wypowiada się na piśmie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej jej wysokości. W wypowiedzeniu wskazuje się sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i poucza użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informacje o wysokości oszacowania oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Złożenie wniosku jw. nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku, obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu, a w przypadku ustalonej na skutek prawomocnego orzeczenia kolegium lub w wyniku zawarcia przed kolegium ugody nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wypowiedziano wysokość dotychczasowej opłaty. Orzeczenie lub ugoda, której kolegium nadało klauzulę wykonalności, podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 roku o godz. 1130 w sali nr 15 - Rynek 1.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu w wysokości: 140 000,00 zł. (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100), należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Nowego Sącza, ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie,  O/Nowy Sącz, nr rachunku: 78 1050 1445 1000 0023 5299 0788, najpóźniej w dniu 10 stycznia 2019 roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli Prezydent Miasta Nowego Sącza odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu.

Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu (ceny netto). Cena ta podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży, a potwierdzenie wpłaty przez Wydział Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza nabywca ma obowiązek przedłożyć notariuszowi sporządzającemu umowę.

Prezydent Miasta Nowego Sącza zastrzega, że przysługuje mu prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego (opłata notarialna i sądowa) w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., pok. 209, w godzinach pracy Urzędu, tel. (18) 44-86-700.

Autor: z up. Prezydenta Miasta (-) Krzysztof Kurzeja Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia
Przygotowała: Karolina Solecka
Dodano: 2018-11-05 15:05:42