Poniedziałek, 25 marca 2019 Imieniny obchodzą: Maria, Ireneusz, Mariola
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ul. B. Chrobrego w Nowym Sączu, działek gruntu w obrębie 109 Miasta Nowego Sącza

W Y K A Z
nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz,
przeznaczonej do sprzedaży

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomosci przyległych, z nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot prawa własności Miasta Nowy Sącz, objętej Księgą Wieczystą                             , położonej przy ul. B. Chrobrego w Nowym Sączu, działek gruntu w obrębie 109 Miasta Nowego Sącza o numerach ewidencyjnych:

 • 128/2 o powierzchni 0,0217 ha,
 • 128/3 o powierzchni 0,0098 ha,
 • 128/4 o powierzchni 0,0013 ha,
 • 128/5 o powierzchni 0,0104 ha,
 • 128/6 o powierzchni 0,0069 ha,
 • 128/7 o powierzchni 0,0170 ha,
 • 128/8 o powierzchni 0,0164 ha.

Przedmiotowe działki gruntu położone są na osiedlu Dąbrówka o charakterze mieszkalnym, usytuowane są w południowo zachodniej części miasta, w terenie o płaskiej konfiguracji. W pobliżu znajduje się skrzyżowanie ul. Węgierskiej stanowiącej drogę krajową nr 87 Nowy Sącz – Piwniczna – Mniszek z ul. Bohaterów Orła Białego. Działki położone są w odległości ok. 4km od Rynku. Są to niewielkie obszary gruntu o kształcie zbliżonym do wydłużonych prostokątów. Działki te nie są zabudowane, natomiast na działkach, których dopełnienie mają stanowić usytuowane są budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze. Teren ten posiada dostęp do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej. Osiedle Dąbrówka charakteryzuje się kompleksami skoncentrowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej i wolnostojącej. Bliskie sąsiedztwo stanowi podobnego typu zabudowa, a w pobliżu po przeciwnej stronie ul. Bohaterów Orła Białego znajduje się kościół parafialny.

Przedmiotowy teren objęty jest planem miejscowym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – „Nowy Sącz – 17”, zatwierdzonym uchwałą Nr VI/48/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 roku, poz. 668 z 10 lutego 2015 r.) przedmiotowe działki gruntu położone są w terenie oznaczonym na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały symbolami: 10.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 3  ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynosi dla działki gruntu numer:

 • 128/2 o powierzchni 0,0217 ha: 18 000,00 zł. (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100);
 • 128/3 o powierzchni 0,0098 ha: 8 000,00 zł. (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100);
 • 128/4 o powierzchni 0,0013 ha: 1 500,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100);
 • 128/5 o powierzchni 0,0104 ha: 9 000,00 zł. (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100);
 • 128/6 o powierzchni 0,0069 ha: 6 000,00 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100);
 • 128/7 o powierzchni 0,0170 ha: 14 000,00 zł. (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100);
 • 128/8 o powierzchni 0,0164 ha: 14 000,00 zł. (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100).

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie:

 • której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
 • która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed dniem 17 września 2018 roku.

Autor: z up. Prezydenta Miasta (-) Krzysztof Kurzeja Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia
Przygotowała: Karolina Solecka
Dodano: 2018-08-07 09:17:43