Niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Aleksy, Zbigniew, Łukasz
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych: działka ewidencyjna nr 21/2 w obrębie 99 z działkami sąsiednimi tj.: 19/3, 20/5, 20/10, 21/1, 22, 23/3 i 23/4 w obrębie 99

Nowy Sącz,  dnia 09.07.2018r.

Wituszyński S.C
wykonawca prac geodezyjnych
 

Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1629) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr GEO.6640.3579.2018 działając na podstawie zlecenia właścicieli nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Granicznej uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2018r. o godz. 9:00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem i stabilizacją punktów granicznych działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 21/2 w obrębie 99 z działkami sąsiednimi tj.: 19/3, 20/5, 20/10, 21/1, 22, 23/3 i 23/4 w obrębie 99.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Jerzy Wituszyński - geodeta uprawniony

1.dz.ew.nr 21/2
2.dz.ew.nr 22
3.dz.ew.nr 19/3
4.dz.ew.nr 20/5
5.dz.ew.nr 20/10
6.dz.ew.nr 21/1
7.dz.ew.nr 23/3
8.dz.ew.nr 23/4

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic i przyjmowaniu ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 520) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Autor: Jerzy Wituszyński - geodeta uprawniony Dodano: 2018-07-11 13:26:51