Niedziela, 19 maja 2019 Imieniny obchodzą: Piotr, Mikołaj, Lew
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem punktów granicznych (...) działki ewidencyjnej numer 26, położonej w obr. 76, m. Nowy Sącz

Nowy Sącz,  dnia 13.06.2018 r.

Kancelaria Geodezyjna „GEOSTAN”
ul. Polna 5 | 33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-284-48-80 | REGON: 120058251

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów

Zawiadamiam, zgodnie z §39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r., (tekst jednolity: Dz. U. 2017.2101) oraz na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz. U. 2016.1034) , a także zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu, że w dniu 24.VII.2018r.  zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych uprzednio w operacie ewidencji gruntów działki ewidencyjnej numer 26, numer księgi wieczystej                   położonej w obr. 76, m. Nowy Sącz.  Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi o godz. 10 00. W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Przemysław Stanek - geodeta uprawniony

Otrzymują : 
właściciele, użytkownicy wieczyści, władający działkami ewidencyjnymi o numerach : 26, 141, 130, 27/1, 27/4, 27/5, 27/6 położonymi w obr. 76 oraz działką ewidencyjną nr : 112 w obr.73, m. Nowy Sącz.

Autor: Przemysław Stanek - geodeta uprawniony Dodano: 2018-06-13 10:26:32