Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (nr 551/8 z działkami sąsiednimi nr dz. ew. 551/7, 551/9, 550/1, 552)

Chełmiec, dnia 05.03.2018 r.

GEODEZJA I BUDOWNICTWO
mgr inż. Jadwiga Sołtys-Liber
33-395 Chełmiec, ul. Szkolna 23
tel. 018 443 02 03    kom. 502 270 266
NIP 734-195-73-17    REGON 120959304   

Dotyczy:
właścicieli, użytkowników wieczystych, władających działki ewidencyjnej nr 550/1, 551/7, 551/8, 551/9, 552 położonej w obrębie ewidencyjnym 118, miasto Nowy Sącz.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust. 1-4 i art 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu z dnia 28.02.2018 r. identyfikator zgłoszenia: GEO.6640.1602.2018 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.04.2018 r. o godz. 10:00 odbędą się czynności ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 551/8, obj. KW                       z działkami sąsiednimi nr dz. ew. 551/7, 551/9, 550/1, 552.

.......mgr inż. Jadwiga Sołtys-Liber........
        podpis geodety

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101) – nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczonego pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres miesiąca – art. 32 ust. 4  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101).

Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności ustalenia granic oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty – uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.).

Autor: Jadwiga Sołtys-Liber - geodeta uprawniony Dodano: 2018-03-13 14:37:39