Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do lat trzech

WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do lat trzech.

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ((jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do lat trzech.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00123747/9 działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 92 w obrębie 88 o powierzchni 0,0160 ha,  położoną przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0160 ha z przeznaczeniem pod dojazd oraz zieleń.

Okres najmu – 3 lata.

Czynsz najmu obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 102/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie:

 • grunt pod dojazd  - 0,30 zł/m2 miesięcznie,
 • grunt pod zieleń - 1,00 zł/m2 rocznie.

Stawka czynszu najmu zostanie powiększona  na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) o należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu będzie ulegać zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz 29 – Śródmieście”  (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 5651) działka gruntu nr 92 w obrębie 88 znajduje się w terenie o symbolu C 132 U/M – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

2. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00111488/8 działki gruntu położone przy ulicy Hallera w Nowym Sączu o numerach ewidencyjnych:

 1. 120/19 w obrębie 16 o powierzchni 0,0069 ha,
 2. 120/20 w obrębie 16 o powierzchni 0,0068 ha,
 3. 120/21 w obrębie 16 o powierzchni 0,0045 ha,
 4. 120/22 w obrębie 16 o powierzchni 0,0025 ha,
 5. 120/23 w obrębie 16 o powierzchni 0,0047 ha,
 6. 120/24 w obrębie 16 o powierzchni 0,0070 ha,
 7. 120/25 w obrębie 16 o powierzchni 0,0065 ha,
 8. 120/26 w obrębie 16 o powierzchni 0,0065 ha,
 9. 120/27 w obrębie 16 o powierzchni 0,0067 ha,
 10. 120/28 w obrębie 16 o powierzchni 0,0111 ha,
 11. 120/19 w obrębie 16 o powierzchni 0,0069 ha,

Wymienione działki gruntu są przedmiotem dzierżawy wyłącznie pod zieleń jako uzupełnienie nieruchomości sąsiednich.

Okres najmu – 3 lata.

Czynsz najmu obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 102/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 1,00 zł/m2 rocznie.

Stawka czynszu najmu zostanie powiększona  na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) o należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu będzie ulegać zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka  położona jest w terenach  o symbolu 1 M – tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą NS1S/00084248/5 działki gruntu położone przy ulicy Hallera w Nowym Sączu o numerach ewidencyjnych:
  1. 175/2 obrębie 16 o powierzchni 0,0023 ha,
  2. 175/3 obrębie 16 o powierzchni 0,0044 ha,
  3. 175/4 obrębie 16 o powierzchni 0,0022 ha,

Wymienione działki gruntu są przedmiotem dzierżawy wyłącznie pod zieleń jako uzupełnienie nieruchomości sąsiednich.

Okres najmu – 3 lata.

Czynsz najmu obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 102/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 1,00 zł/m2 rocznie.

Stawka czynszu najmu zostanie powiększona  na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) o należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu będzie ulegać zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka  położona jest w terenach  o symbolu 1 M – tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00131136/2 działki gruntu położone przy ulicy Głowackiego w Nowym Sączu o numerach ewidencyjnych:
  1. 38/10 w obrębie 12 o powierzchni 0,0176 ha, 
  2. 38/11 w obrębie 12 o powierzchni 0,0297 ha, 

Wymienione działki gruntu zagospodarowane zostały przez Najemców poprzez postawienie garażu blaszanego oraz obiektu budowlanego – budynku magazynowo-handlowym wraz z infrastrukturą techniczną.

Okres najmu – do trzech lat.

Czynsz najmu netto za grunt o powierzchni 0,0030 ha, na którym zlokalizowany jest garaż typu blaszak ustalony został w drodze negocjacji stron i wynosić będzie 1,00 zł/m2 miesięcznie, natomiast na którym zlokalizowany jest budynek magazynowo-handlowy wykonany w technologii szkieletowej wraz z miejscami postojowymi i dojściem do tego budynku ustalony został w drodze negocjacji stron i wynosić będzie 2 300,00 zł/m2 miesięcznie.

Stawka najmu nie obejmuje czynszu za garaż blaszak jak również za obiekt budowlany– budynek magazynowo-handlowy, gdyż właścicielem nakładów rzeczowych poniesionych na wybudowanie obiektów są najemcy.

Stawka czynszu najmu zostanie powiększona  na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) o należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości rynkowych stawek czynszu w tym rejonie miasta Nowego Sącza o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu netto stanowić będzie stawkę bazową, która po przeliczeniu w 2019 roku o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych utworzy nową stawkę bazową, która będzie zmieniana o kolejne średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Pierwsza zmiana wysokości czynszu najmu nastąpi w 2020 roku o ile stawka bazowa równa wysokości czynszu najmu nie będzie wyższa od iloczynu tej stawki i rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS za 2019 rok. W sytuacji gdy stawka bazowa równa wysokości czynszu najmu będzie wyższa od iloczynu tej stawki i rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS za 2019 rok, nastąpi zmiana czynszu i liczona będzie od miesiąca stycznia 2020 roku, przy czym przeliczenie czynszu nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia przez Prezesa GUS wysokości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W kolejnych latach trwania umowy waloryzacja czynszu będzie następowała według powyższych zasad.
Każdorazowa zmiana wysokości czynszu najmu netto następować będzie w drodze pisemnego oświadczenia Wynajmującego.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka  położona jest w terenach  o symbolu 2P – tereny dominacji działalności usługowej z dopuszczeniem produkcji.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00011705/5 część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/75 obrębie 72 o powierzchni 0,4369 ha,  położonej przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0036 ha przeznaczony pod miejsca postojowe.

Okres najmu – do trzech lat.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 102/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 0,50 zł. za jeden metr powierzchni gruntu miesięcznie.

Stawka czynszu najmu zostanie powiększona  na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) o należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu będzie ulegać zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka  położona jest w terenach  o symbolu 1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zorganizowanej – osiedla mieszkaniowe.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00096730/8 część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 88 obrębie 76 o powierzchni 0,0428 ha,  położonej przy zbiegu ulicy Narutowicza i Jagiellońskiej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0023 ha, na którym zlokalizowany jest obiekt handlowy - kiosk.

Okres najmu – do trzech lat.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 102/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 15,00 zł. za jeden metr powierzchni gruntu miesięcznie.

Stawka najmu nie obejmuje czynszu za kiosk, gdyż właścicielem kiosku jest najemca.

Stawka czynszu najmu zostanie powiększona  na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) o należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu będzie ulegać zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz 29 – Śródmieście”  (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 5651) działka gruntu nr 92 w obrębie 88 znajduje się w terenie o symbolu B 86 ZU – teren zieleni urządzonej i częściowo w terenie o symbolu B 85 U/M – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00107666/9 działki gruntu położone przy ulicy Łącznik w Nowym Sączu o numerach ewidencyjnych:
  1. 297/7 obrębie 110 o powierzchni 0,0051 ha,
  2. 297/13 obrębie 110 o powierzchni 0,0055 ha,

Wymienione działki gruntu są przedmiotem najmu wyłącznie pod zieleń jako uzupełnienie nieruchomości sąsiednich.

Okres najmu – 3 lata.

Czynsz najmu obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 102/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 1,00 zł/m2 rocznie.

Stawka czynszu najmu zostanie powiększona  na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) o należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu będzie ulegać zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działki  położone są w terenach  częściowo o symbolu U/M – tereny zabudowy mieszanej - usługowej i mieszkaniowej oraz częściowo w terenach o symbolu 1M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00064696/4 działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 5 w obrębie 76 o powierzchni 0,0437 ha,  położoną przy ulicy Ogrodowej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0437 ha z przeznaczeniem pod zieleń jako uzupełnienie nieruchomości sąsiednich.

Okres najmu – 3 lata.

Czynsz najmu obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 102/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 1,00 zł/m2 rocznie.

Stawka czynszu najmu zostanie powiększona  na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) o należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu będzie ulegać zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działki  położone są w terenach  częściowo o symbolu U/M – tereny zabudowy mieszanej - usługowej i mieszkaniowej oraz częściowo w terenach o symbolu 1M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Autor: z up. Prezydenta Miasta (-) Krzysztof Kurzeja Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia Przygotowała: Jadwiga Bartkowska Dodano: 2018-01-10 11:15:05