Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 83 z działkami sąsiednimi: 19/8, 12/4, 12/22, 12/26, obręb 66

 

Nowy Sącz, dnia 27. 12.2017 r.

....................................
(wykonawca prac geodezyjnych)

Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewidencyjnych nr 83, 19/8, 12/4, 12/22, 12/26, położonych w obrębie ewidencyjnym 66, jedn. ewid. M. Nowy Sącz.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu - identyfikator zgłoszenia - GEO.6640.5583.2017, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.01.2018 r. o godz.  14 00  w obr. 66 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 66, jedn. ewid. M. Nowy Sącz,  numerem działki: - 83 z działkami sąsiednimi: 19/8, 12/4, 12/22, 12/26.

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Dariusz Habela
.......................................................
podpis geodety
 

Autor: Dariusz Habela Dodano: 2017-12-29 14:09:41