Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (ul. Długoszowskiego)

Nowy Sącz,  dnia 14.11.2017r.

Wituszyński S.C.                        
wykonawca prac geodezyjnych

Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki
oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1629) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr GEO.6640.9374.2017 działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Długoszowskiego uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20.12.2017 o godz. 9:00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem i stabilizacją punktów granicznych działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 157 w obrębie 39 z działkami sąsiednimi tj.: 23/33, 26/4 i 27/5 w obrębie 39 oraz 1/2, 4/1 i 4/2 w obrębie 40.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Jerzy Wituszyński - geodeta uprawniony
( podpis i data )


 

 1. Krzysztof                     dz.ew.nr  157 - obr 39
 2. Dorota                    
  Helena                    
  Beata                     
  Teresa                         dz.ew.nr 23/33 -obr 39
 3. Mieczysław                     dz.ew.nr26/4 - obr. 39
 4. Jakub                     dz.ew.nr27/5 - obr. 39
 5. Kaja                     dz.ew.nr 1/2- obr.40
 6. Mirosław                     dz.ew.nr 4/1, 4/2 - obr. 40

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic i przyjmowaniu ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, strony.

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie 520) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Autor: Jerzy Wituszyński - geodeta uprawniony Dodano: 2017-11-14 15:20:32