Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (ul. Falkowska)

 

Nowy Sącz,  dnia 13.11.2017r.  

Wituszyński S.C.

wykonawca prac geodezyjnych

Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1629), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr GEO.6640.7340.2017 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.12.2017 o godz. 9:00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu części granic, oraz wyznaczeniem i stabilizacją punktów granicznych części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 116/2 w obrębie 117 w Nowym Sączu przy ul.  Falkowskiej z działkami sąsiednimi tj.: 84/4, 115/1, 118 i 229 w obrębie 117 w Nowym Sączu.

Jerzy Wituszyński - geodeta uprawniony                                                                                                                                                          podpis geodety

Otrzymują :

 1. Antoni           dz.ew.nr 116/2
 2. Janusz          
  Urszula          
  Józef          
  Roman          
  Gmina Kamionka Wielka
  Jan          
  Stanisława          
  Irena          
  Janusz          
  Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Geodezji i Mienia
  Stefania             dz.ew.nr 84/4
 3. Stanisław           dz.ew.nr 115/1
 4. Małgorzata           dz.ew.nr 118
 5. Paweł           dz.ew.nr 229
 6.  

PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ DOWÓD TOŻSAMOŚCI

Informacja :
W toku czynności ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi sporządza się protokoły. Ustalenie i przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania Księgi Wieczystej podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości lub danych wskazanych w katastrze nieruchomości.

W interesie państwa jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego pełnomocnika.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem i przyjęciem granic (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.163 z późn.zm.)

Autor: Jerzy Wituszyński - geodeta uprawniony Dodano: 2017-11-14 10:19:56