Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomieni o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic w obrębie nr 104 jednostka ewidencyjna miasto Nowy Sącz, oznaczonej numerem działki nr 3


Pracownia Geodezyjna
RYSZARD  CHECHELSKI
33-300 Nowy Sącz ul.1Brygady 47
018 / 442 71 82 0 / 607 47 71 82

Nowy Sącz 10.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic

Zawiadamia się, na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) w związku z § 37 tego rozporządzenia  i  § 6 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz.2663), że w dniu  07.12.2017 r. o godz. 10 00  w miejscu zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości położonej w obrębie  nr 104 jednostka ewidencyjna miasto Nowy Sącz,  oznaczonej numerem działki nr 3, stanowiącej własność: Wojciecha         i Renaty            objętej KW nr NS1S/                  z działkami sąsiednimi nr: 2/1, 2/2, 4, 68 położonymi w obrębie  nr 104 miasto Nowy Sącz i z działkami sąsiednimi nr: 109/2, 110, 111 położonymi w obrębie  nr 109 miasto Nowy Sącz.

W związku z powyższym należy zgłosić się do osobistego uczestnictwa z równoczesnym przedstawieniem wszelkich posiadanych dowodów dotyczących własności wymienionych działek, dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocnika reprezentującego właściciela.

mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI
Geodeta uprawniony upr. nr 1058
33-300 Nowy Sącz  ul. 1 Brygady 47
tel. 018  442 71 82,  0  607 47 71 82

Do wiadomości:
Właściciele i spadkobiercy właścicieli działek ewidencyjnych - dz. nr 68 położonej w obr. 104 stanowiącej ul. Wita Stwosza w Nowym Sączu

Właściciele działek ewidencyjnych - dz. nr 2/1, 2/2, 4 położonych w obr. 104 przy ul. Wita Stwosza w Nowym Sączu i dz. nr 109/2, 110, 111 położonych w obr. 109

informacja:
W toku czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół. Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie może stwierdzić  - według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

pouczenie:
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic - §38 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) a także czynności związanych z przyjęciem granic (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 )

W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (ulewny deszcz) zostanie wyznaczony kolejny termin rozprawy na gruncie o którym zainteresowani zostaną zawiadomieni.

Autor: Ryszard Chechelski - geodeta uprawniony Dodano: 2017-11-10 14:56:18