Wtorek, 19 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali użytkowych

WGK-RL.7150.9.2017


PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA
z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1
działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza
 


ogłasza  przetarg  pisemny  nieograniczony
NA  WYNAJEM  NA  CZAS  NIEOKREŚLONY  NASTĘPUJĄCYCH  LOKALI  UŻYTKOWYCH:


 

adresBatorego 81   Jagiellońska 21Jagiellońska 31  Lwowska 12-14
powierzchnia    103,70 m 2 (w tym piwnica 27,17 m2)    114,50 m2 (w tym piwnica 14,47 m2)    22,83 m2    41,12 m2
lokalizacja w budynku   parter parter    II piętro (poddasze)   parter
lokalizacja budynku  w pobliżu dworca PKP i MPK ścisłe centrum miasta - deptak
      obok siedziby Lachów w pobliżu Starostwo Powiatowe
       w ciągu pieszym pomiędzy Rynkiem
a Galerią „Trzy Korony
liczba pomieszczeń   7 (w tym 4 piwniczne), 2 komunikacje i wc 
    7 (w tym, 2 piwniczne) i wc
  2, z dostępem do wspólnego wc2 i wc
instalacje  elektryczna, wod.-kan. i C.O.elektryczna, wod-kan. i C.O. (węglowe) elektryczna, wod.-kan., i C.O. elektryczna, wod.-kan. i c.o.
wywoławcza stawka czynszu netto za 1 m2 8,00 zł   25,00 zł 9,00 zł   20,00 zł
wysokość wadium2 000,00 zł   7 000,00 zł 500,00 zł 2 000,00 zł


Lokal przy al. Batorego 81 znajduje się w terenie, który nie jest objęty planem miejscowym. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. budynek, w którym znajduje się wyżej wymieniony lokal położony jest w terenie oznaczonym na rysunku studium symbolem 2 U/W – tereny różnych form zabudowy mieszkaniowej oraz usług.
W/w lokal należy do lokali niewyodrębnionych – stanowiących własność Miasta Nowego Sącza - wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej mieszkalno-użytkowej tworzącej wspólnotę mieszkaniową.

Lokale przy ul. Jagiellońskiej 21, Jagiellońskiej 31, Lwowskiej 12-14 objęte są miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza dla obszaru „Nowy Sącz 29 – ŚRÓDMIEŚCIE” – zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. - zgodnie z którym budynki, w których znajdują się wyżej wymienione lokale położone są w terenie przeznaczonym na: usługi oraz mieszkalnictwo.
Wyżej wymienione lokale należą do lokali niewyodrębnionych – stanowiących własność Miasta Nowego Sącza - wchodzących w skład nieruchomości zabudowanych mieszkalno-użytkowych tworzących wspólnoty mieszkaniowe.

Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządcą nieruchomości, którym jest Sądecka Infrastruktura Miejska Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Grybowskiej 4 w Nowym Sączu, telefon 18 44 00 332.
Zarządca udostępnia również posiadaną dokumentację lokalu w uzgodnionym z nim wcześniej terminie.
Uwaga: przy oglądaniu lokalu proszę o weryfikację warunków technicznych lokalu oraz dostępności dojazdu do lokalu z drogi publicznej lub podwórka (zwłaszcza w przypadku dojazdu i parkowania samochodów dostawczych) – pod kątem planowanej działalności gospodarczej.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wpłata wadium w wyżej określonej wysokości, które należy uiścić w terminie do dnia 28 września 2017 r. do godziny 10.00 w kasie Urzędu Miasta w Nowym Sączu Rynek 1 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza – ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz nr 78 1050 1445 1000 0023 5299 0788 z podaniem w tytule wpłaty nazwy lokalu którego dotyczy np. wadium, lokal przy ul. ………... W przypadku przelewu datą wpłaty wadium jest data wpływu środków na w/w rachunek. Jeżeli przystępujący do przetargu jest zainteresowany więcej niż jednym lokalem winien wpłacić wadium na każdy lokal oddzielnie.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach określających dane adresowe oferenta, z dopiskiem na kopercie „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. …………………….” w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1 pok. 9 do dnia 28 września 2017 r. do godziny 10.00
Po upływie w/w terminu dalsze oferty nie będą przyjmowane.
Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian lub uzupełnień w ofertach już złożonych.
Na każdy lokal składa się odrębną ofertę.

Otwarcie ofert (część jawna przetargu) odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Rynek 3 w dniu 28 września 2017 r.
- dot. lokalu przy Lwowskiej 12-14 o godz. 12.00;
- dot. lokalu przy ul. Jagiellońskiej 21 o godz. 12.30;
- dot. lokalu przy al. Batorego 81 o godz. 13.00;
- dot. lokalu przy ul. Jagiellońskiej 31 o godz. 13.30;


OFERTA PRZETARGOWA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POWINNA ZAWIERAĆ:
1.    imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz telefon kontaktowy;
2.    datę sporządzenia oferty;
3.    oznaczenie lokalu (jego adres ) i rodzaj planowanej działalności;
4.    wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m² miesięcznie netto;
      (UWAGA: do miesięcznego czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%);
5.    oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi oraz o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości wraz ze zobowiązaniem dostarczenia zaświadczeń potwierdzających te fakty w przypadku wezwania przez komisję przetargową;
6.    oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Miasta Nowego Sącza;
7.    oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta z warunkami przeprowadzania przetargów określonymi w niniejszym regulaminie i przyjęciu niniejszych warunków bez zastrzeżeń, w szczególności co do braku możliwości rozliczenia z wynajmującym kosztów wykonanych w lokalu prac remontowych i adaptacyjnych, a także kosztów modernizacji i/lub wymiany elementów wyposażenia lokalu;
8.    oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez oferenta stanu technicznego lokalu użytkowego stanowiącego przedmiot przetargu;
9.    oświadczenie o posiadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej oraz numerze REGON;
10.    w zależności od charakteru prawnego podmiotu gospodarczego:
a) w przypadku osób fizycznych
-    oświadczenie wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
-    umowę spółki cywilnej, jeśli działalność jest prowadzona w takiej formie,
b) w przypadku spółek prawa handlowego oraz osób prawnych:
- numer pozycji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
11.    dowód wpłaty wadium.
Oferta może być sporządzona na wzorze załączonym do ogłoszenia na stronie internetowej Miasta http://www.nowysacz.pl/gospodarka-mieniem lub w sposób wybrany przez oferenta.
Oferta jest ważna, gdy oferentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, jeśli zawiera  wszystkie elementy opisane w pkt 1-8 i 11 oraz oświadczenie, że oświadczenia o których mowa w pkt 9 i 10 – w przypadku wygrania przez nią przetargu – zostaną przedłożone Urzędowi Miasta w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o rozstrzygnięciu przetargu.

OFERTA I WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA WINNY BYĆ PODPISANE PRZEZ OFERENTA
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do przedłożenia - na żądanie Komisji Przetargowej - do wglądu dokumentów będących podstawą złożonych przez niego oświadczeń dołączonych do oferty, w terminie 14 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu.
Kwotę kaucji zabezpieczającej stanowi czynsz brutto za dwa pełne okresy płatności według stawki zaproponowanej przez wygrywającego przetarg. Na poczet kaucji zalicza się kwotę wadium wpłaconego wcześniej przez wygrywającego przetarg.
UWAGI:

1.    Budynki przy: Jagiellońskiej 21, Jagiellońskiej 31 i Lwowskiej 12-14 znajdują się na obszarze historycznego centrum miasta wpisanego do rejestru zabytków i w związku z tym prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2.    Wszystkie inwestycje, dotyczące lokali, planowane do wykonania na częściach wspólnych nieruchomości położonych w budynku przy al. Batorego 81 i  ul. Jagiellońskiej 21, Jagiellońskiej 31 i Lwowskiej 12-14 wymagać będą wcześniejszego podjęcia uchwały wspólnoty wyrażającej zgodę na ich wykonanie z uwzględnieniem zapisów Uchwały nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych , z jakich mogą być wykonane.
3.    Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy lub inne ulepszenia projektowane w lokalu wykonywane są na koszt najemcy bez możliwości wzajemnych rozliczeń i wymagają każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego.
4.    Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy, a w czasie oczekiwania na wymienione dokumenty oraz w czasie wykonywania prac adaptacyjnych i modernizacyjnych najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych.
5.    W lokalu przy ul. Jagiellońskiej 21 poprzedni najemca pozostawił urządzenia klimatyzacyjne oraz alarmowe, które nowy najemca może przejąć za kwotę 4 500 zł lub zostaną usunięte w terminie 7 dni od uzyskania informacji o decyzji nowego najemcy.
6.    Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej należności wynajmującego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargów zwraca się w terminie do 7 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.
7.    Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi na rzecz Miasta Nowego Sącza w przypadku:
-    uchylenia się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu;
-    stwierdzenia, że informacje podane w ofercie są nieprawdziwe;
-    nie uzupełnienia kwoty kaucji zabezpieczającej należności wynajmującego z tytułu najmu.
8.    Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zmianami) najemca zobowiązany będzie do uiszczania oprócz czynszu podatku od nieruchomości.
9.    Najemca zobowiązany jest do zapłaty opłat za dostarczone do lokalu media, o ile nie zawrze odrębnych umów z dostawcami.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

      Dodatkowych informacji dotyczących warunków przetargu, udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 3, telefon: 18 415 65 69.

Załączniki:

1. Oświadczenie I

2.Regulamin przetargu

3. Formularz oferty

4. Oświadczenie II

5. Wzór umowy
 

Autor: Jerzy Gwiżdż - Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Dodano: 2017-09-12 14:53:11