Niedziela, 22 lipca 2018 Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Bolesława
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic w obrębie 113, jako działka ew. nr 844/5 z działką nr 843/6, oraz z działką nr 63 obr. 115 m. Nowego Sącz

 

Nowy Sącz, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Nowosądecka Pracownia Geodezyjna S.C.
        (nadawca)

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach przyjęcia przebiegu granic

Na podstawie § 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663), w związku z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 11 września 2017 r., o godz. 10:00 na gruncie zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Nowego Sącza w obrębie 113, jako działka ew. nr 844/5 z działką nr 843/6, oraz z działką nr 63 obr. 115 m. Nowego Sącz.

Mularski Stanisław - geodeta uprawniony
(podpis)

Pouczenie

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety - art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 z późn. zm.).

W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczonego pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres miesiąca – art. 32 ust. 4  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U.2016.1629 z późn. zm.).

Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności przyjęcia granic oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty – uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach przyjęcia granic przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.).


 

Autor: Mularski Stanisław - geodeta uprawniony Dodano: 2017-08-10 10:18:06