Niedziela, 22 lipca 2018 Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Bolesława
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Głowackiego, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

W Y K A Z
nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności
Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147, ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

z nieruchomości gruntowej objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00042436/4, położonej w Nowym Sączu przy ul. Głowackiego  ― działki gruntu o numerze ewidencyjnym 48/9 o powierzchni  0,2496 ha w obrębie 12.

Przedmiotowa działka położona w północnej części miasta na osiedlu Przetakówka, w części osiedla, gdzie skoncentrowana jest zwarta zabudowa handlowo-usługowo-produkcyjna. Usytuowana jest w odległości 1,3 km od Rynku. Znajduje się w obszarze ograniczonym ulicami: Głowackiego, Dojazdową, Zdrojową i potokiem Łubinka. Działka posiada kształt regularnego prostokąta, nie jest zabudowana, zlokalizowana w terenie o płaskiej konfiguracji. Teren działki jest utwardzony, od strony wschodniej i północnej częściowo ogrodzony. W granicy działki od wschodu usytuowany jest magazyn „blaszak”. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości od ul. Głowackiego drogą wewnętrzną, żwirową, przylegającą bezpośrednio do północnej granicy. Teren posiada dostęp do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej. Od strony zachodniej działka graniczy z dużym terenem Firmy OLMA Sp. j. rozciągającym się od ul. Dojazdowej w kierunku północnym, z pozostałych stron sąsiedztwo nieruchomości stanowi w całości zabudowa handlowo-usługowa, z hurtowniami – głównie rolno-ogrodniczymi, lecznicą zwierząt, w bliskim sąsiedztwie usytuowany jest Bazar „nad Łubinką”.

W celu zapewnienia przedmiotowej nieruchomości dostępu do drogi publicznej ustanowiona zostanie odpłatna służebność przejazdu i przechodu  przez część nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem prawa własności Skarbu Państwa, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 69/1 o powierzchni 0,4404 ha, w obrębie 12, objętą Księgą Wieczystą Nr NS1S/00141418/6, położoną w Nowym Sączu przy ul. Głowackiego, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 48/9 w obrębie 11, objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00042436/4, za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie brutto  wynoszącej 19 216,29 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy dwieście szesnaście 29/100).

Przedmiotowy teren nie jest objęty planem miejscowym. W związku z powyższym, w chwili obecnej obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza. Zgodnie z powyższym przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym na rysunku studium, stanowiącym załącznik do uchwały symbolem 2P – tereny dominacji działalności usługowej z dopuszczeniem produkcji.

Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2  pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi: 1 000 000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion 00/100).

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie:

  • której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,
    jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed dniem 18 września 2017 roku.
     

Autor: z up. Prezydenta Miasta (-) Krzysztof Kurzeja Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia
Przygotowała: Karolina Jurczak
Dodano: 2017-08-08 13:46:22