Niedziela, 22 lipca 2018 Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Bolesława
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szujskiego, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

W Y K A Z
nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności
Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147, ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

  • z nieruchomości gruntowej objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00006146/0, położonej przy ul. Szujskiego w Nowym Sączu, działki gruntu o numerze ewidencyjnym 95/4 w obrębie 89 Miasta Nowego Sącza, o powierzchni 0,1587 ha.

Przedmiotowa działka położona jest wśród zwartej zabudowy śródmiejskiej; dominująca forma zabudowy – mieszkaniowa wielorodzinna oraz niewielkie kamienice mieszkalno-usługowe, a także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dostępność komunikacyjna z centrum miasta bardzo dobra, w pobliżu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. W odległości 1km znajdują się centra handlowo-usługowe, budynki oświatowe, ośrodek zdrowia i inne obiekty użyteczności publicznej. Nieruchomość zlokalizowana jest pomiędzy ulicami: Szujskiego, Podhalańską i 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Osiedle położone jest w centrum miasta z zabudową śródmiejską i niewielką ilością terenów zielonych. Działka ma kształt prostokąta z wyciętym po środku prostokątem, otacza budynek mieszkalny wielorodzinny. Teren o płaskiej konfiguracji, posiada prawny dostęp do drogi publicznej. Teren ogrodzony, częściowo wyłożony asfaltem, przez działkę przebiega instalacja ciepłownicza i gazowa. Uzbrojenie terenu – sieć: kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, ciepłownicza i wodociągowa.

Przedmiotowy teren objęty jest planem miejscowym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”, zatwierdzonym uchwałą Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – “Nowy Sącz – 29 Śródmieście’’ (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 5651 z 1 października 2015 roku) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 95/9 w obrębie 89 miasta Nowego Sącza, położona jest:

  • w terenie oznaczonym na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały symbolem D72MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami – przedmiotowej działki gruntu wynosi: 276 000,00 zł. (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100).

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie:

  • której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,
    jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed dniem 18 września 2017 roku.
     

Autor: z up. Prezydenta Miasta (-) Krzysztof Kurzeja Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia Przygotowała: Karolina Jurczak Dodano: 2017-08-08 13:41:21