Czwartek, 26 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Marzena, Maria, Klaudiusz
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemców w budynkach stanowiących własność Miasta Nowego Sącza, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych przy Al. Wolności Nr 37 i ul. Sienkiewicza Nr 17

 

W Y K A Z

lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemców w budynkach stanowiących własność Miasta Nowego Sącza, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku,  poz. 2147     z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią budynku i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej.

Z nieruchomości Kw. Nr NS1S/00043629/1, obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 70/3 w obrębie 88 o powierzchni 0,1167 ha, zabudowaną budynkiem  mieszkalnym  przy  Al.Wolności Nr 37 - lokal mieszkalny nr 6 w klatce schodowej „D”, składający  się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 40,83 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 4,11 m2  i udziałem 112/10000 części w nieruchomości wspólnej.

Cena lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi : 116 009,00 zł. (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięć złotych 00/100) w tym cena :

 • 112/10000 części gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej wynosi:   5 557,00 zł. (słownie : pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).
  Pierwsza  opłata  z  tytułu   użytkowania  wieczystego  nieruchomości  gruntowej  wynosi :
  1 111,40 zł. (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 40/100), co stanowi 20 % wartości ułamkowej części nieruchomości.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynosi:  55,57 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 57/100), co stanowi 1 % wartości ułamkowej części nieruchomości.

Z nieruchomości Kw. Nr NS1S/00026483/0, obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 70/3 w obrębie 89 o powierzchni 0,1742 ha, zabudowaną budynkiem  mieszkalnym  przy ulicy  Sienkiewicza Nr 17 - lokal mieszkalny nr 10 w klatce schodowej „A”, składający  się z trzech  pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC o powierzchni użytkowej 55,81 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 2,70 m2  i udziałem 219/10000 części w nieruchomości wspólnej.

Cena lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi: 146 214,00 zł. (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście czternaście złotych 00/100) w tym cena :

 • 219/10000 części gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej wynosi:   12 000,00 zł. (słownie : dwanaście tysięcy złotych 00/100).
  Pierwsza  opłata  z  tytułu   użytkowania  wieczystego  nieruchomości  gruntowej  wynosi :
  2 400,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100), co stanowi 20 % wartości ułamkowej części nieruchomości.
  Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynosi:  120,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), co stanowi 1 % wartości ułamkowej części nieruchomości.

Cena lokalu i pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej przed jej podpisaniem.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste podlega aktualizacji  nie częściej niż raz na 3 lata jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, po uprzednim wypowiedzeniu wysokości obowiązującej strony opłaty, z równoczesną ofertą przyjęcia nowej jej wysokości.

Opłata roczna płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.

Działka nr 70/3 w obr.88 zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza zatwierdzonym uchwałą nr XIV/133/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 06.09. 2011 r., położona jest w terenie oznaczonym symbolem 2U/M tereny usług i zabudowy mieszkaniowej, uzupełniające funkcjonalnie i przestrzennie zabytkowe centrum.

Działka Nr 70/3 w obr.89 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15.09.2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Sącz – 29 Śródmieście (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2015.5651 z 01.10.2015r.) położona jest w terenie oznaczonym symbolem D68MW – Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Sprzedaży dokonuje się w  drodze  bezprzetargowej  zgodnie   z art. 34, ust.1, pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami   ( jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn.zm.).     

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,
  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed  dniem  18 sierpnia  2017 r.

   

Autor: z up. Prezydenta Miasta (-) Krzysztof Kurzeja Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia Przygotowała: Ewa Tokarz Dodano: 2017-07-07 12:32:54