Czwartek, 26 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Marzena, Maria, Klaudiusz
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych przy ulicy Matejki 28

 

WYKAZ

nieruchomości  stanowiących  własność  Miasta  Nowego  Sącza  przeznaczonych  do sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35, ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r.  poz.2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Z nieruchomości KW Nr NS1S/00039711/2 Nowy Sącz obejmującą zabudowane budynkiem  wielorodzinnym działki gruntu o numerach ewidencyjnych  66/2, 67/2, 68/2 i 69/2 wszystkie w obrębie 75 o łącznej  powierzchni 0,2590 ha, położonej w Nowym Sączu przy ulicy Matejki 28:

  • Lokal mieszkalny nr 21  -  o powierzchni użytkowej 51,62 m², usytuowany na parterze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 4,23 m²  oraz  udział wynoszący 301/10000 części w nieruchomości wspólnej. 

Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 301/10000 części, ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi:  116 189,00 zł (słownie złotych: sto szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 00/100 ).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15.09.2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Sącz – 29 Śródmieście (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2015.5651 z 01.10.2015 r.), przedmiotowa nieruchomość, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 66/2, 67/2, 68/2 i 69/2 w obrębie 75, znajduje się w terenach o symbolu B102 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Sprzedaży dokonuje się w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.).

Zgodnie z  art.34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej     nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, 

    jeżeli złoży wniosek o nabycie przed  dniem 18 sierpnia 2017 r.
     

Autor: z up. Prezydenta Miasta (-) Krzysztof Kurzeja Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia Przygotowała: Ewa Tokarz Dodano: 2017-07-07 12:22:20