Niedziela, 22 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki ewidencyjnej nr 546/3 położonej w obrębie 115 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi nr dz. ew. 287/12, 293/6, 293/7, 293/8, 546/2, 546/4.

 

Chełmiec, dnia 1.06.2017 r.

GEODEZJA I BUDOWNICTWO SC
Jadwiga Sołtys-Liber, Jerzy Sołtys
33-395 Chełmiec, ul. Szkolna 23
tel. 018 443 02 03    kom. 502 270 266
NIP 734-353-38-28    REGON 362334960

Dotyczy:  właścicieli, użytkowników wieczystych, władających działki ewidencyjnej nr 287/12, 293/6, 293/7, 293/8, 546/2, 546/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 115, miasto Nowy Sącz.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034), w związku z art. 32 ust. 1-4 i art 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 z późn. zmian.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu z dnia 13.12.2016 identyfikator zgłoszenia: 6640.8730.2016 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 lipca 2017 r. o godz. 11:00 odbędą się czynności ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 546/3 położonej w obrębie 115 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi nr dz. ew.  287/12, 293/6, 293/7, 293/8, 546/2, 546/4.

.......mgr inż. Jadwiga Sołtys-Liber........
podpis geodety

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 z późn. zmian.) – nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczonego pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres miesiąca – art. 32 ust. 4  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 z późn. zmian.).

Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności ustalenia granic oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty – uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.).
 

Autor: GEODEZJA I BUDOWNICTWO mgr inż. Jadwiga Sołtys-Liber Dodano: 2017-06-12 12:52:13