Sobota, 23 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Wanda, Zenon, Albin
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat, położonej przy ulicy Długoszowskiego

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem  na okres do 3 lat.

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016r.,  poz. 2147 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat:

Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00051935/8 część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 8/49 w obrębie 38 o powierzchni 2,1382 ha, położonej przy ulicy Długoszowskiego w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0260 ha z przeznaczeniem pod zieleń jako uzupełnienie własnej nieruchomości.

Okres najmu – 3 lata.

Czynsz najmu netto ustalony został na podstawie zarządzenia Nr 102/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących  przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata w związku
z § 1 Zarządzenia Nr 103/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 1,00 zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710 z późniejszymi zmianami), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.
Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz.
Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zmianami).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XIV/133/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” przyjętego Uchwałą Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008r. działka położona jest w terenach o symbolu 1M – tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie osiedli zorganizowanych i zabudowy indywidualnej – rozwój poprzez rozbudowę, przebudowę i uzupełnienia istniejącej zabudowy.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotowała: Jadwiga Bartkowska
Dodano: 2017-06-12 09:19:05