Wtorek, 22 maja 2018 Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 51,20 m2, położonego w budynku przy Al. Batorego nr 62 w Nowym Sączu

 

PREZYDENT  MIASTA  NOWEGO  SĄCZA
z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 51,20 m2, położonego w budynku przy Al. Batorego nr 62 w Nowym Sączu, usytuowanego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 140/2 w obrębie 89 Miasta Nowego Sącza, o powierzchni 0,0355 ha objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00069114/6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 1133/10000 części we współużytkowaniu wieczystym w przedmiotowej działce gruntu.

Przedmiotowa działka położona jest przy Al. Batorego, wzdłuż której znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 5-kondygnacyjne budynki z lat 60-70tych oraz 2-kondygnacyjne kamienice z początku XX wieku. Dostępność komunikacyjna z centrum miasta bardzo dobra, w pobliżu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. W odległości do 0,5 km znajdują się centra handlowo-usługowe, budynki oświatowe, ośrodek zdrowia. Od wschodu znajduje się Al. Batorego, która stanowi jedną z głównych ulic miasta prowadzącą z Rynku do dworca kolejowego. Osiedle położone jest w centrum miasta z zabudową śródmiejską i niewielką ilością terenów zielonych. Budynek wybudowany na początku XX w. W technologii murowanej z cegły i stanowi niewielką kamienicę. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną z jedną klatką schodową. Ściana frontowa budynku – od strony ulicy, ściana południowa przylega do sąsiedniego budynku wielomieszkaniowego. Powierzchnia użytkowa: 498,66 m2, powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 172,05 m2, powierzchnia wspólna budynku: 252,99 m2, powierzchnia netto budynku: 923,70 m2. W budynku znajduje się 8 lokali mieszkalnych. Powierzchnia przedmiotowego lokalu: 51,20 m2, zlokalizowany jest na parterze budynku w oficynie. Wejście do lokalu bezpośrednio z podwórka. Mieszkanie składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Nad kuchnią znajduje się niewielka antresola. Okna mieszkania usytuowane są od strony zachodniej i południowej. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 26,26 m2. wejście do piwnicy bezpośrednio z lokalu mieszkalnego. Układ pomieszczeń amfiladowy. Lokal przeznaczony do kapitalnego remontu. Powierzchnie [m2]: pokój – 15,53, kuchnia – 16,96, przedpokój – 10,88, łazienka – 4,15, klatka schodowa – 3,68. Nieruchomość z przyłączem do energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej.

Przedmiotowy teren objęty jest planem miejscowym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”, zatwierdzonym uchwałą Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – “Nowy Sącz – 29 Śródmieście’’ (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 5651 z 1 października 2015 roku) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 140/2 w obrębie 89 miasta Nowego Sącza, położona jest:

•    w terenie oznaczonym na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały symbolem C 92 MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami dla lokalu mieszkalnego wynosi: 55 000,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) oraz udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu 1133/10000 części w przedmiotowej działce gruntu na kwotę: 12 100,00 zł. (słownie złotych: dwanaście tysięcy sto 00/100).

Sprzedaż przedmiotowego lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu opodatkowane jest podatkiem VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 1030 w sali nr 15 - Rynek 1.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu w wysokości: 11 000,00 zł. (słownie złotych: jedenaście tysięcy 00/100), należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Nowego Sącza, ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie,  O/Nowy Sącz, nr rachunku: 78 1050 1445 1000 0023 5299 0788, najpóźniej w dniu 21 czerwca 2017 roku.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli Prezydent Miasta Nowego Sącza odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu.

Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu powiększonej o cenę udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu 1133/10000 części i należnym podatkiem VAT. Cena ta podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży, a potwierdzenie wpłaty przez Wydział Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza nabywca ma obowiązek przedłożyć notariuszowi sporządzającemu umowę.

Prezydent Miasta Nowego Sącza zastrzega, że przysługuje mu prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego (opłata notarialna i sądowa) w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., pok. 209, w godzinach pracy Urzędu, tel. (18) 44-86-700.

 

zdjęcie 1

zdjęcie 2

zdjęcie 3


 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotowała: Karolina Jurczak
Dodano: 2017-05-17 13:18:26