Wtorek, 22 maja 2018 Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza przeznaczonych do wynajmu położonych przy ul. Broniewskiego 14, Sienkiewicza 44 , Rynek 3, Jagiellońskiej 21, Sobieskiego 22

 

WGK-RL.7150.5.2017

WYKAZ  LOKALI  UŻYTKOWYCH

stanowiących własność Miasta Nowego Sącza przeznaczonych do  wynajmu

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu:

1. Lokal użytkowy o powierzchni 51,33 m², położony na parterze budynku przy Rynku 3 w Nowym Sączu należący do lokali niewyodrębnionych – stanowiących własność Miasta Nowego Sącza – wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka Nr 50/1 w obrębie 29 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr NS1S/00003965/6.
Lokal składa się z trzech pomieszczeń i wc.
Lokal posiada dostęp do instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru „Nowy Sącz 29 – ŚRÓDMIEŚCIE” - Uchwała Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 roku, zgodnie z którym nieruchomość położona jest w terenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

2. Lokal użytkowy o powierzchni 15,12 m², położony na parterze budynku przy ul. Broniewskiego 14
w Nowym Sączu należący do lokali niewyodrębnionych – stanowiących własność Miasta Nowego Sącza – wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka Nr 21/20 w obrębie 19 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr NS1S00044712/7
Lokal składa się z 1 pomieszczenia bez wc.
Lokal posiada dostęp do instalacji elektrycznej.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie, który nie jest objęty planem miejscowym. W Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 roku nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym na rysunku studium symbolem 1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zorganizowanej – osiedla mieszkaniowe z ośrodkami usług towarzyszących mieszkalnictwu.

3. Lokal użytkowy o powierzchni 79,42 m², położony w suterenie budynku przy ul. Sienkiewicza 44 w Nowym Sączu należący do lokali niewyodrębnionych – stanowiących własność Miasta Nowego Sącza – wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka Nr 20/2 w obrębie 89 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr NS1S00005724/9.
Lokal składa się z 5 pomieszczeń, komunikacji i wc.
Lokal posiada dostęp do instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru „Nowy Sącz 29 – ŚRÓDMIEŚCIE” - Uchwała Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 roku, zgodnie z którym nieruchomość położona jest w terenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

4. Lokal użytkowy o powierzchni 114,50 m²(w tym piwnica o pow. 14,47 m2), położony na parterze budynku przy ul. Jagiellońskiej 21 w Nowym Sączu należący do lokali niewyodrębnionych – stanowiących własność Miasta Nowego Sącza – wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej objętej wspólnotą mieszkaniową, oznaczonej jako działka Nr 113/1 w obrębie 29 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr NS1S00086744/6.
Lokal składa się z 7 pomieszczeń(w tym 2 piwniczne) i wc.
Lokal posiada dostęp do instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru „Nowy Sącz 29 – ŚRÓDMIEŚCIE” - Uchwała Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 roku, zgodnie z którym nieruchomość położona jest w terenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

5. Lokal użytkowy o powierzchni 19,72 m², położony na parterze budynku przy ul. Sobieskiego 22 w Nowym Sączu należący do lokali niewyodrębnionych – stanowiących własność Miasta Nowego Sącza – wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej objętej wspólnotą mieszkaniową, oznaczonej jako działka Nr 114/2 w obrębie 29 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr NS1S00092369/8.
Lokal składa się z 1 pomieszczenia, bez wc.
Lokal posiada dostęp do instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru „Nowy Sącz 29 – ŚRÓDMIEŚCIE” - Uchwała Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 roku, zgodnie z którym nieruchomość położona jest w terenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej.


Wyżej wymieniony lokale przeznaczone są do najmu w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na czas nieoznaczony zaś w przypadku braku oferentów w dwóch kolejnych przetargach może być przedmiotem najmu w trybie bezprzetargowym na zasadach określonych w § 24 ust. 3 Uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży lub zasad udzielania bonifikat lub na czas oznaczony do lat trzech.

Opłaty z tytułu najmu:

  1. Czynsz najmu brutto (wraz z podatkiem VAT -23% ) ustalony w oparciu o warunki przetargu lub oferty.
  2. Pozostałe opłaty:
    1. Podatek od nieruchomości – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie ze złożoną deklaracją,
    3. Opłaty za dostarczone do lokalu media – naliczane w sposób określony umową. Czynsz ulegać będzie corocznej zmianie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy opublikowany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów określonych  w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czynsz najmu płatny będzie w okresach miesięcznych, na podstawie rachunków  wystawianych przez zarządcę nieruchomości, którym obecnie jest Spółka z o.o. Sądecka Infrastruktura Miejska z siedzibą przy ul. Grybowskiej 4 w Nowym Sączu.


 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotowała: Halina Sawczyńska
Dodano: 2017-05-12 14:44:57