Sobota, 23 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Wanda, Zenon, Albin
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (dotyczy dz. nr 323 obr. 20 m. przy ul. Lwowskiej 25

 

Nowy  Sącz    18 - 04 - 2017         

Stanisław  Stawiarski

przez  spadkobierców

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie  :
-  § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity  Dz.U.2015.542).

zawiadamiam , że w dniu   22 - 05 - 2017  o  godz. 14.00 

-  na dz. nr  323  obr. 20 m. Nowego Sącza objetej KW nr NS1S/0000855/1  ul. Lwowska 25 

zostaną przeprowadzone czynności w celu ustalenia przebiegu granic w/w działki z działką :
-  dz. nr 247/3 obr. 20 m. Nowego Sącza objętej KW nr NS1S/00068954/.

W interesie Pana /Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia i przyjęcia granic powinny posiadać dokument tożsamości ,
a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela –  pełnomocnictwo na piśmie.

Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Nieusprawiedliwione  niestawiennictwo  stron  nie  wstrzymuje  czynności  geodety  związanych  z tymi czynnościami.

 

Autor: " GEODEZJA " Biuro Usług Geodezyjnych mgr inż. Wiesław Lenar Dodano: 2017-04-21 07:59:08