Piątek, 25 maja 2018 Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej przy ul. Stolarskiej

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz,
przeznaczonej do sprzedaży

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

  • z nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot prawa własności Miasta Nowy Sącz, objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00111710/4, położonej przy ul. Stolarskiej w Nowym Sączu, niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 125/1 w obrębie 74 Miasta Nowego Sącza, o powierzchni 0,0115 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w odległości ok. 1,3 km od Rynku, bezpośrednio przy ul. Stolarskiej stanowiącej drogę asfaltową w całości urządzoną. Teren działki to niewielki obszar gruntu o nieregularnym wydłużonym kształcie zbliżonym do trójkąta, przylega bezpośrednio do działki nr 126 w obrębie 74, której dopełnienie ma stanowić i 127 w obrębie 74. Działka nie jest zabudowana, porośnięta jest trawą, znajduje się w terenie o lekko pochyłej konfiguracji. Działka przyległa jest w całości ogrodzona i zagospodarowana, wzdłuż działki od strony zachodniej przebiega droga o nawierzchni asfaltowej. Wewnątrz działki, wzdłuż jej południowo-zachodniej granicy usytuowany jest parterowy budynek mieszkalny, dostęp do działki również od strony ul. Stolarskiej wąskim, żwirowym dojściem przez działkę 125/1. Działka posiada dostęp do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W pobliżu znajduje się cmentarz komunalny, a także szpital, nieco dalej przy ul. Kilińskiego znajduje się stadion sportowy oraz zabudowa handlowo-usługowa rozciągająca się wzdłuż tej ulicy.

Przedmiotowy teren objęty jest planem miejscowym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”, zatwierdzonym uchwałą Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – “Nowy Sącz – 29 Śródmieście’’ (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 5651 z 1 października 2015) działka gruntu o numerze ewidencyjnym 54 w obrębie 75 miasta Nowego Sącza, położona jest w terenie oznaczonym na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały symbolem C74U/M – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 3  ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynosi ― 21 500,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset 00/100).

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie:

  • której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed dniem 2 maja 2017 roku.
     

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotowała: Karolina Jurczak
Dodano: 2017-03-20 12:52:50