Środa, 23 maja 2018 Imieniny obchodzą: Iwona, Dezydery, Emilia
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej Nr 25

 

PREZYDENT  MIASTA  NOWEGO  SĄCZA
z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Gminy Nowy Sącz objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00011705/5, położonej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej Nr 25 ― zabudowanej budynkiem użytkowym działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/73 o powierzchni  0,0180 ha w obrębie 72.

Przedmiotowa działka położona jest w północno-wschodniej części osiedla Przydworcowe w sąsiedztwie osiedla wielomieszkaniowego Millenium. W pobliżu znajdują się budynki wielomieszkaniowe 10-cio kondygnacyjne w otoczeniu zieleni, sklep wielkopowierzchniowy „EUROPA II”, liczne obiekty użyteczności publicznej: placówki oświatowe, mniejsze obiekty handlowe, ośrodki zdrowia, siedziba oddziału Banku BGŻ Paribas, inne. Nawojowska stanowi jedną z głównych ulic miasta, wiodącą od centrum miasta w kierunku południowym. Nieruchomość posiada dostęp z przyłączem do uzbrojenia: linii kanalizacyjnej, wodociągowej i elektroenergetycznej. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Nawojowskiej, nie posiada jednak prawnie uregulowanego zjazdu z drogi publicznej. Działka posiada kształt regularny, teren płaski, wyrównany. W większej części zabudowana jest budynkiem użytkowym, w części zachodniej przylega do chodnika znajdującego się wzdłuż ul. Nawojowskiej, w części wschodniej stanowi teren zielony zagospodarowany trawnikiem, przy ścianie zachodniej budynku znajduje się zadaszony śmietnik o konstrukcji z blachy trapezowej, w granicy południowej i północnej usytuowany jest budynek. Dojście do budynku od strony zachodniej. Brak możliwości wjazdu na teren nieruchomości. Budynek wybudowany w latach 30-tych XX wieku o jednej kondygnacji nadziemnej oraz jednej podziemnej, ze strychem nieużytkowym. Wykonany w technologii murowanej. Wejście główne znajduje się od strony zachodniej, wejście do piwnicy z terenu gruntu, od strony wschodniej. Ściana północna i południowa budynku znajduje się w granicy działki. Parter składa się z pomieszczeń biurowych oraz socjalnych z zapleczem sanitarnym. Piwnica składa się z pomieszczeń magazynowych. Powierzchnia użytkowa bez uwzględnienia pomieszczenia gospodarczego i wejścia na strych oraz piwnic 66,60 m2. Stan budynku – średni.

Przedmiotowy teren nie jest objęty planem miejscowym. W związku z powyższym, w chwili obecnej zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/133/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przedmiotowe działki gruntu położone są w terenie oznaczonym na rysunku studium, stanowiącym załącznik do uchwały symbolem 1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zorganizowanej.
Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2  pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi ― 143 000,00 zł. (słownie złotych: sto czterdzieści trzy tysiące 00/100).

Sprzedaż przedmiotowej działki gruntu zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 1030 w sali nr 15 - Rynek 1.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu w wysokości: 28 000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100), należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Nowego Sącza, ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie,  O/Nowy Sącz, nr rachunku: 78 1050 1445 1000 0023 5299 0788, najpóźniej w dniu 4 maja 2017 roku.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli Prezydent Miasta Nowego Sącza odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu.

Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu (ceny netto). Cena ta podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży, a potwierdzenie wpłaty przez Wydział Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza nabywca ma obowiązek przedłożyć notariuszowi sporządzającemu umowę.

Prezydent Miasta Nowego Sącza zastrzega, że przysługuje mu prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego (opłata notarialna i sądowa) w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., pok. 209, w godzinach pracy Urzędu, tel. (18) 44-86-700.
 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak Przygotowała: Karolina Jurczak Dodano: 2017-03-17 13:54:19